Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 PSHP:n, KHSHP:n ja EPSHP:n yhteistyön tiivistäminen - Tays Kehitysyhtiö Oy

266/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Rellman, Apulaisylilääkäri, Johanna.Rellman@pshp.fi
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Tähtisairaala-hankkeen tavoitteena on tiivistää Tays-erityisvastuualueen kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä. Sairaanhoitopiirien tiiviimmän yhteistyön keinoja ja mahdollisuuksia on selvitetty syksystä 2017 lähtien Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kesken ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri liittyi mukaan valmisteluun kesällä 2018. Alkuvuodesta 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perusti yhteistyön jatkosuunnittelua varten Tays Alustayhtiö Oy:n, jonka osakkaiksi Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ovat liittyneet.

Kevään 2019 aikana järjestettiin useita henkilöstön ja asiantuntijoiden työpajoja, joiden pohjalta Tähtisairaala-yhteistyön jatkosuunnittelu muodostui kahdeksi linjaksi: 1) kolmen sairaanhoitopiirin yhteinen, Tays Alustayhtiö Oy:n pohjalle muodostettava Tays Kehitysyhtiö Oy ja 2) Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteisen kliinisen palvelutuotannon selvittäminen.

Tays Alustayhtiö Oy:stä muodostetaan Tays Kehitysyhtiö Oy yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmuutoksilla sekä sopimalla toimintasuunnitelmassa Tays Kehitysyhtiö Oy:n tehtävistä. Luonnokset Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestykseksi, osakassopimukseksi ja toimintasuunnitelmaksi on esitelty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston seminaarissa 16.9.2019.  Nämä liitteenä olevat dokumentit ovat tarkentuneet syksyn työryhmävalmistelun ja hankkeen ohjausryhmän linjausten myötä. Toimintasuunnitelman mukaisesti Tays Kehitysyhtiö Oy aloittaa toimintansa v. 2020 alussa yhteisten hankintojen, koulutuksen ja opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisellä. Tehtävien tarkempi sisältö ja tavoitteet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Mahdollisesta yhteisestä kliinisestä palvelutuotannosta päätetään myöhemmin selvitysten jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

edellyttäen että valtuusto päättää hyväksyä sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa

 • hyväksyä liitteenä olevan Tays Kehitysyhtiö Oy:n toimintasuunnitelman mukaisen yhteistyön kehittämisen,
   
 • hyväksyä liitteenä olevan Tays Kehitysyhtiö Oy:n osakassopimuksen,
   
 • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen ja allekirjoittamaan sen,
   
 • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään osakassopimuksessa kuvatut sairaanhoitopiirien väliset osakekaupat väestöpohjaisten omistusosuuksien toteuttamiseksi,

Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että

 • valtuusto päättää hyväksyä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa,
   
 • valtuusto hyväksyy Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja valtuuttaa hallituksen tekemään siihen muutoksia.


Kokouskäsittely
Varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö ryhtyi johtamaan puhetta. Pia Lepistö valittiin yksimielisesti tämän pykälän sihteeriksi.

Konserniohjauksen päällikkö Timo Tiaiselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Timo Tiainen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Esteellisyys
Leena Kostiainen, Leo Lähde ja Vuokko Ylinen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.
 

Valmistelija

 • Johanna Rellman, Apulaisylilääkäri, Johanna.Rellman@pshp.fi
 • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen 11.11.2019 § 162 käsittelyssä.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

 • hyväksyä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa,
   
 • hyväksyä Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja valtuuttaa hallituksen tekemään siihen muutoksia.

Kokouskäsittely
Merkittiin, että hallintojohtajan varahenkilö lakimies Maria Toivakka kutsuttiin sihteeriksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys
Vuokko Ylinen ja Leo Lähde ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.