Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Sidonnaisuusilmoitukset

4804/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

 - johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
 - merkittävästä varallisuudestaan sekä
 - muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksia koskeva kuntalain pykälä astui voimaan 1.6.2017. Lain tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sidonnaisuusilmoitus koskee luottamushenkilöistä hallituksen jäseniä, hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja tarkastusjohtaja, jotka toimivat hallituksen tai lautakunnan esittelijöinä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat itse velvollisia huolehtimaan sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
 
 Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitukset on lain mukaan rekisteröitävä ja sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustiedot julkaistaan sairaanhoitopiirin internet -sivulla. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai viranhaltijan tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kaikkia sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia henkilöitä on pyydetty tarkistamaan ilmoituksensa ja tarvittaessa ilmoittamaan muutoksista. Uusia ilmoittamisvelvollisia henkilöitä on kehotettu tekemään sidonnaisuusilmoitus.  Kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunnalle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ovat liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on tarkastuslautakunnan käsittelyssä 22.10.2019 § 59.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto pättää

  • merkitä tiedoksi liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset.

 

Kokouskäsittely
Puheenjohtaja ilmoitti, että hallituksen jäsen Leena Mankkinen on täydentänyt sidonnaisuusilmoitustaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus sidonnaisuusilmoituksen täydennyksestä.