Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

2870/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 on valmisteltu hallituksen 24.6.2019 hyväksymien linjausten mukaisesti. Toimialueet tekivät esityksensä elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen käydyissä tasapainotusneuvotteluissa ja virkamiesseminaarissa jatkettiin talouden tasapainotusta. Lopullinen tasapainotus tehtiin hallituksen toiminta- ja taloussuunnitteluseminaarissa 3.10.2019. Samassa seminaarissa hallitus teki talousarvion keskeiset toiminnalliset linjaukset, jotka on huomioitu liitteessä olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen valtuustolle vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Johtokunnan esitys on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio on esitelty yhteistyötoimikunnalle 18.10.2019. Yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto on liitteenä.                                                               

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. 

Edellä mainitun vuoksi taloussuunnitelmaan on sisällytetty taseen alijäämän kattamissuunnitelma.

Taseen alijäämä tullaan kattamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

 • Vuosien 2015-2018 hinnanalennukset perutaan, ja hinnat palautetaan kustannuksia vastaaviksi
 • Vuonna 2019 käytyjen YT-neuvottelujen mukaisilla toimenpiteillä, joilla tuottavuutta nostetaan vuosittain 2 %:lla.
 • Konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen                                                    

Ehdotus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 on liitteenä. 
 
Hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus. Toimien ja nimikemuutosten osalta hallitus on delegoinut toimivaltaansa edelleen 19.11.2018 § 150.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kelpoisuusvaatimukset vahvistaa hallitus. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto.

Valtuuston käsittelyn jälkeen liikelaitoksen johtokunta päättää omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta joulukuun 2019 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee Taysin toimialueiden ja palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
   
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
   
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
   
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
   
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
   
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.


Kokouskäsittely
Myönnettiin talousjohtaja Pasi Virtaselle läsnäolo- ja puheoikeus pykälän käsittelyn aikana.

Seppo Parkkila esitti, että Toiminta- ja taloussuunnittelma 2020-2022 ja talousarvio 2020 asiakirjaan sivulle 33, kohtaan Innovaatiotoiminta lisätään seuraavaa: Sairaanhoitopiiriin luodaan innovatiivinen, monitieteinen ja dynaaminen toimintaympäristö uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Henkilöstöä kannustetaan innovaatiotoimintaan ja edistetään uusien innovaatioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista yhteistyössä mm. kansainvälisen SPARK-verkoston, Tampereen yliopiston ja yritysten kanssa.

Parkkilan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Leo Lähde esitti Tarja Ahosen kannattamana, että päätösehdotuksen 2. ponsi muutetaan kuulumaan seuraavasti: esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu). 

Leo Lähde peruutti muutosesityksensä.

 

Päätös

Hallitus päätti

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen tekemin muutoksin sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
   
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
   
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
   
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
   
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
   
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.


Merkittiin, että Jari Andersson saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Olga Haapa-aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, varajäsen Henri Backman saapui kokoukseen Haapa-ahon poistuttua. Merkittiin, että Jari Andersson oli poissa kokouksesta klo 10.32 - 10.37 asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että talousjohtaja Pasi Virtasta kuultiin asiantuntijana asiassa. Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen 11.11.2019 § 161 käsittelyssä.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää 

 • hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
   
 • että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
   
 • hyväksyä vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman.

 

Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Esko Iso-Oja teki Keskustaryhmän puolesta seuraavan muutosesityksen: "Pykälään 34 päätöesityksen perään lisätään seuravat kohdat:

 • PSHP:n hallitus velvoitetaan jatkamaan ja valmistelemaan kaikkia käytettävissä olevia toimia pysyvien kustannusten rajoittamiseksi yhdessä kuntien kanssa vuonna 2020. Tavoitteena on 20 miljoonan euron säästövaikutus kuntalaskutukseen. Toimeenpidesuunnitelma esitellään valtuustolle maaliskuun kokouksessa,
 • talousarvioon sisältymättömät palkankorotukset tulee kattaa ilman lisäkorotuksia hintoihin,
 • sopeutustoimet eivät saa vaarantaa hoidon saatavuutta tai läkisääteisen hoitotakuun toteutumista."

Marko Kivi kannatti Esko Iso-Ojan esittämää muutosehdotusta.

Peter Löfber teki seuraavan muutosesityksen: "Valtuusto päättää, että talousarviota muutetaan siten, että:

 1. Esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä
 2. Kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen mukainen
 3. Kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä kuin hinnankorotuksilla. Taloussuunnitelmakauden taloustasapainottamisohjelma esitetään valtuustolle toukokuussa 2020."

Jaakko Leinonen ja Aila Dündar-Järvinen kannattivat Löfbergin muutosehdotusta.

Raija Nurminen teki seuraavan ponsiesityksen: "Ehdotan, että kuntayhtymävaltuusto hyväksyy seuraavan ponnen talousarvion investointiosaan: Sairaanhoitopiirin on arvioitava vielä uudelleen investointien laajuus ja sopeuttaminen suhteessa taloudelliseen kantokykyyn siltä osin kuin niistä ei ole vielä sitovia käynnistämissopimuksia".

Puheenjohtaja totesi, että Nurmisen ponsiesitys kannattamattomana raukeaa.

Sanna Rajala esitti, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 asiakirjan sivulta 71 poistetaan seuraavasti kuuluva lause: "Ensihoidossa valmistaudutaan siirtämään koko ensihoito viranomaistoiminnaksi vaiheittain vuoteen 2023 mennessä." Puheenjohtaja tiedusteli Rajalan esityksen kannatusta ja totesi, että lause poistetaan yksimielisesti. 

Teuvo Nieminen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että Niemisen muutosehdotus kannattamattomana raukeaa.

Arto Lampinen esitti, että siirtoviivemaksu otetaan käyttöön. Esko Iso-Oja, Teuvo Nieminen, Mira Anttila kannattivat Lampisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeavia muutosesityksiä, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan äänestykset nimenhuutoäänestyksenä. Puheenjohtaja esitti, että ensiksi äänestetään Esko Iso-Ojan ja Peter Löfbergin ehdotusten välillä. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että jotka kannattavat Esko Iso-Ojan ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Peter Löfbergin muutosesitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 180 21/25 JAA-ääntä ja 206 13/47 EI-ääntä sekä 74 TYHJÄÄ-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänin 206 13/47 - 180 21/25 hyväksynyt Peter Löfbergin muutosesityksen. Tyhjiä ääniä annettiin 74. Äänestysluettelo on liitteenä.

Sitten puheenjohtaja esitti, että seuraavaksi äänestetään hallituksen pohjaehdotuksen 1. ja 3. kohdan ja Peter Löfbergin muutosesityksen välillä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat hallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannnattavat Peter Löfbergin tekemää muutosesitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 134 JAA-ääntä ja 285 6/31 EI-ääntä sekä 41 23/25 TYHJÄÄ-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänin 285 6/31 - 134 hyväksynyt Peter Löfbergin muutosesityksen. Tyhjiä ääniä annettiin 41 23/25. Äänestysluettelo on liitteenä.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että äänestetään Arto Lampisen tekemän muutosesityksen ja hallituksen esityksen 2. kohdan välillä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat Arto Lampisen muutosesitystä äänestävät EI ja ne jotka kannattavat hallituksen esitystä äänestävät JAA. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 127 1/30 JAA-ääntä ja 278 1/2 EI-ääntä sekä 55 44/75 TYHJÄÄ-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänin 278 1/2 - 127 1/30 hyväksynyt Arto Lampisen muutosesityksen. Tyhjiä ääniä annettiin 55 44/75. Äänestysluettelo on liitteenä.

Päätös

Valtuusto päätti

 • muuttaa sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaa seuraavasti:
  • esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä
  • kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen mukainen
    
 • että siirtoviivemaksu otetaan käyttöön,
   
 • kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä kuin hinnankorotuksilla. Taloussuunnitelmakauden taloustasapainottamisohjelma esitetään valtuustolle toukokuussa 2020,
   
 • poistaa toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 asiakirjan sivulta 71 seuraavan lauseen:  "Ensihoidossa valmistaudutaan siirtämään koko ensihoito viranomaistoiminnaksi vaiheittain vuoteen 2023 mennessä."

 

Kun päätös oli tehty jättivät seuraavat valtuutetut eriävän mielipiteen päätöksestä: Pekka Järvinen, Reijo Koskela, Arto Lampinen, Tarja Soukko, Pekka Rae, Jyrki Lahtinen, Eila Kalliomäki, Arja Rinneaho, Leena Mankkinen, Teuvo Nieminen, Paula Ylivakeri, Taina Niiranen ja Mira Anttila.

Eriävän mielipiteen päätöksen 1. ja 3. kohdasta jättivät Jenni Jokinen, Tarja Pietilä ja Anu Ropponen.

Pekka Järvisen eriävän mielipiteen kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan.