Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2020

4806/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 60 §:n mukaan kuntayhtymän tytäryhteisöjen tai sen määräysvallassa olevien säätiöiden vähintään yhdeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi tulee valita valtuuston kuntayhtymän tilintarkastusta varten valitsema tilintarkastusyhteisö, valitun yhteisön nimeämä henkilö tai valitun yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva tilintarkastusyhteisö.

Sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi kokouksessaan 30.1.2018 kilpailutuksen jälkeen sairaanhoitopiirin ja sen tytäryhteisöjen tilikausien 2018 - 2019 tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Sittemmin toimintaa on jatkettu emoyhtiö KPMG Oy Ab:n nimissä.

Tilintarkastuksen hankintasopimus on voimassa määräajan käsittäen tilikausien 2018 – 2019 tilintarkastuksen. 29.4.2018 solmittuun hankintasopimukseen sisältyy optio sopimuksen jatkamiseksi suorahankintana yhden tilikauden tarkastusta varten. Hankintasopimuksen mukaan palvelun hinta on kiinteä sopimuskauden ja optiokauden ajan.

Hankintaa esitetään jatkettavaksi suorahankintana vuodelle 2020 hankintasopimuksen mukaisin ehdoin. Tytäryhteisöjen tilintarkastus niin ikään jatkuu entisin ehdoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvää optiota ja valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 KPMG Oy Ab:n.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteskti on tarkastuslautakunnan käsittelyssä 22.10.2019 § 60.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto päättää

  • käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvää optiota ja valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 KPMG Oy Ab:n.

Päätös

Hyväksyttiin.