Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vuoden 2019 talousarvio, käyttötalousosan muutos

2013/2019

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian esittelyteksti on kuvattu hallituksen 26.8.2019 (§ 118) käsittelyssä.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

 • hyväksyä investointiosan muutokset edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan taulukon mukaisesti,
   
 • että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia käyttötalous- ja investointiosiin.

Käyttötalousosan muutosehdotukset:

Palkkakuluihin tehtävät muutokset:

Sairaanhoitopiirin talousarvioon 2018 varattiin 1,4 miljoonaa euroa palkkausjärjestelmän päivittämiseen. Lisäksi vuoden 2019 talousarvioon varattiin Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen, Teknisten työehtosopimuksen ja Lääkärisopimuksen mukaisesti järjestelyerä palkkausjärjestelmän päivitystä varten. Molemmat erät budjetoitiin keskitetysti palkkasummien suhteessa. Palkkausjärjestelmän päivittämisestä on käyty paikallisneuvottelut, joiden neuvottelutuloksena tehtäväkohtaisten palkkojen muutokset eivät jakaannu palkkabudjetin mukaisesti. Tästä syystä esitetään liitteen mukaista palkkasummien oikaisua toimialueiden kesken. Korjaus ei lisää sairaanhoitopiirin palkkakuluja.

Lisäksi kuluvan vuoden aikana on tehty henkilöstösiirtoja, joita ei ole otettu huomioon talousarviossa 2019. Toimialueelta 8 on siirretty sisätautivuodeosasto (B 5) henkilöstöineen Sydänkeskus Oy:lle 27.5.2019 alkaen. Toimialueelta 8 on myös siirtynyt neljä sairaanhoitajaa, lähihoitaja, terveyskeskusavustaja, osastonsihteeri ja kolme lääkäriä Silmäkeskukseen sekä kaksi lääkäriä, neljä sairaanhoitajaa ja kaksi osastonsihteeriä neurologian ja kuntoutuksen vastuualueelle. Lisäksi toimialueen 2 henkilöstötarpeita tasapainotetaan kesken vuoden sisäisillä siirroilla 1.9.2019 alkaen. Toimialueelle 2 siirretään palkkoja, työpanoksia ja osin vakansseja seuraavasti: toimialueelta 1 siirretään kolme lähihoitajaa, kaksi perushoitajaa ja osastonsihteeri, toimialueelta 7 osastonsihteeri ja sairaanhoitaja, toimialueelta 8 lähihoitaja sekä toimialueelta 4 hoitohenkilöstön palkkamäärärahaa 0,8 työpanoksen verran. Sairaanhoitopiirin sisäiset henkilöstösiirrot ovat osa meneillään olevia yhteistoimintaneuvotteluja, joissa on yhtenä tavoitteena hyväksytty talousarviossa 2019 pysyminen.

Henkilöstösiirtojen ja palkkausjärjestelmän vaikutukset ja muutos toimialueiden palkkabudjettiin ja työpanoksiin on esitetty liitteessä. Tässä yhteydessä esitetään korjattavaksi toimialueelle 8 Hatanpään sairaalan siirron yhteydessä virheellisesti suunnitellut työpanosluvut, jotta todellista työpanostoteumaa voidaan seurata ja myös suunnitella siihen mahdollisia muutoksia. Palkkabudjetin siirrot ovat Sydänkeskuksen osaston siirtoa lukuunottamatta kokonaisuutena kustannusneutraalit sairaanhoitopiirin tasolla. Sydänkeskuksen osaston siirron myötä ulkoisiin palveluostoihin siirretään vastaava lisäys palkkabudjetista.

Ulkopuolisten palveluiden ostoihin tehtävä muutos

Ulkopuolisten palveluiden ostoihin lisätään Sydänkeskukselle siirtyneen osaston palkkakustannuksia ja henkilösivukuluja vastaava määrä ostoja, yhteensä 809,7 t€. Tällöin osastosiirron vaikutus säilyy kokonaisuudessaan kustannusneutraalina sairaanhoitopiirin kannalta.

Kehittämisrahoihin tehtävät muutokset

Vuoden 2019 talousarviossa on kehittämismäärärahaa varattu yhteensä 2,1 milj. euroa. Summa on jaettu siten, että uudistamisohjelmalle on varattu 0,7 milj. euroa ja sairaanhoitopiirin yhteisille hankkeille 1,4 milj. euroa, mistä summasta on edelleen jaettu digitalisaatio-hankkeille 0,5 milj. euroa ja muille sairaanhoitopiirin yhteisille kehittämishankkeille 0,9 milj. euroa.

Yhteisille kehittämishankkeille varatusta määrärahasta 0,9 milj. euroa on alkuperäisesti linjattu myöhemmin jaettavaksi 0,11 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa 11.6.2019 on linjattu, että vielä jakamaton määrärahavaraus 0,11 milj. euroa jätetään käyttämättä.

Yhteisistä kehittämismäärärahoista on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vetämälle Prodacapon VBHC –hankkeelle (Terveyshyötyjen benchmarking -palvelu) alkuperäisesti varattu 0,05 milj. euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta hankkeesta on luovuttu. Perusteena hankkeesta luopumiselle on se, että kustannukset 0,05 milj. euroa on sittemmin arvioitu liian suuriksi saatavaan hyötyyn nähden. Määrärahavaraus 0,05 milj. euroa jätetään sairaanhoitopiirin johtoryhmän 11.6.2019 linjauksen mukaisesti uudelleen allokoimatta.

Yhteensä kehittämismäärärahojen osalta määrärahasta esitetään jätettävän käyttämättä 0,16 milj. euroa. Kehittämismäärärahojen kokonaisuus talousarviossa 2019 on muutoksen jälkeen yhteensä 1,94 milj. euroa.

Tays Sastamalan ruokapalveluiden ostoihin tehtävä talousarviomuutos

Tays Sastamalan ruokapalvelut siirtyivät 2/2019 Palvelukeskuksen myynniksi ja vastaavasti ulkopuolisten palveluiden ostoiksi Servi Oy:ltä. Muutosta ei oltu huomioitu talousarviossa, ja sen vaikutus on vuositasolla 320.000 euroa ulkopuolisten palveluiden ostoja ja sisäisten palveluiden myyntiä nostava. Muutoksella ei ole nettovaikutusta sairaanhoitopiirin talouteen.

Yhteenveto käyttötalouden muutoksista

Kaikkiaan käyttötalousosioon tehdyt muutokset ovat sairaanhoitopiiritasolla kustannusneutraaleja lukuun ottamatta kehittämisrahoihin tehtyä varauksen pienennystä, yhteensä 0,16 milj. euroa. Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien oli -0,217 milj. euroa ja tilikauden ali-/ylijäämä oli nolla. Muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien on -0,057 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,16 milj. euroa.

Investointiosan muutosehdotukset:

Investointiosan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2019 on hyväksytty valtuuston kokouksessa 10.12.2018 ja sen muutos 14.6.2019. Päätöksen mukaan investointimenoihin ilman liikelaitosta on varattu 118,3 milj. euroa ja liikelaitoksen kanssa 127,7 milj. euroa. Tämä esitys vähentää investointimenoihin varatun määrärahan ilman liikelaitosta 104,48 milj. euroksi ja liikelaitoksen kanssa 111,28 milj. euroksi.

01 Tays/ KS Yleinen infrastruktuuri

Määrärahavaraus on 8,61 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,73 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 7,88 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

 • Liikennealueet ja logistiikka -osiosta vähennetään 0,34 milj. euroa,
 • Sähköt ja verkot -osiosta vähennetään 0,45 milj. euroa,
 • Rakennusautomaatio ja turvallisuus -osiosta vähennetään 0,64 milj. euroa sekä
 • Tilat ja rakenteet -osioon lisätään 0,7 milj. euroa.
 • Perusteeksi esitetyille vähennyksille on se, että vanhan ja uuden yhdysalueen ja tekniikan työstäminen on jäädytetty uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-hankesuunnittelun siirtämisen vuoksi. Yhdysalueen ja tekniikan työstäminen sisältää osioita kuten jäteimu, kaukojäähdytys, kulunvalvonta jne. Lisäksi tässä on Liikennealueet ja logistiikka -osiossa huomioitu alkuperäisestä talousarviosta poiketen Tampereen kaupungin rahoittamaksi sovittu etupihan urakka-alueen ulkopuolisia pihatöitä liittyen raitiotieliikenteeseen, arvo 0,4 milj. euroa. Tilat ja rakenteet -rivin lisäys 0,7 milj. euroa on siirretty Uudistamisohjelman Poliklinikkalaboratorio-varauksesta. Summan siirto perustuu siihen, että C-rakennuksen purkuvalmisteluun liittyvät kustannukset on luontevampaa toteuttaa Tilat ja rakenteet -osiossa. Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa rivillä 02 Tays/ KS

02 Tays/KS Uudistamisohjelma 2020

Määrärahavaraus on 72,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 4 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 68,4 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

 • F-rakennuksen rakentamisen aikataulun ja suunniteltujen kokonaiskustannusten näkökulmasta on todennäköistä, että kustannuksia vuodelle 2019 kertyy noin 3 milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta (19 milj. euroa) vähemmän. Summa tullaan esittämään vuoden 2020 talousarvioon. Vuoden 2019 osalle investointiosaan jää siten 16 milj. euroa.
 • Aikuispsykiatrian hankkeella määrärahavaraus talousarvion investointiosassa 2019 on ollut 2 milj. euroa. Suunnittelun vuosikustannusten jaksotus on tarkentunut ja hankkeen kokonaismäärärahasta arvioidaan vuonna 2019 toteutuvan 1 milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta enemmän. Lisäyksen jälkeen hankkeen määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan muutu.
 • Poliklinikka-hanke ei vuoden 2019 aikana toteudu alkuperäisen suunnitelman laajuisena, alkuperäinen määrärahavaraus on 1,2 milj. euroa. Hanke on kytketty uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-suunnitteluun ja Poliklinikka-hanketta on mahdollista supistaa 0,3 milj. eurolla vuonna 2019. Lisäksi C-rakennuksen purkuvalmistelun määräraha 0,7 milj. euroa siirretään Tilat ja rakenteen hankkeelle "yleinen infrastruktuuri". Esitetyn muutoksen jälkeen määrärahavaraus on 0,2 milj. euroa.
 • Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavaraus 3 milj. euroa pitää sisällään Z-taloista Finmedi-rakennuksiin tehtävien toimintojen siirroista aiheutuvia kustannuksia sekä nuoriso- ja lastenpsykiatrian toimintojen järjestelyjen vuoksi L- ja Q-rakennukseen tehtävät sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 3.6.2019 päätetyt muutokset. Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavaraukseen vuodelle 2019 esitetään 1 milj. euron vähennystä. Vähennys on mahdollinen, koska uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-hankesuunnittelu ei etene alkuperäisessä aikataulussa ja Q-rakennukseen tehtävät muutokset tullaan toteuttamaan useassa eri vaiheessa ja ne toteutuvat osin vuoden 2020 puolella. Muutoksen jälkeen Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavaraus on 2 milj. euroa.

03 Tays/KS muut hankkeet

Määrärahavaraus on yhteensä 16,21 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 6,4 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 9,81 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

 • Laitteet ja muut hankinnat -osiossa Toimialueelle 3 hankittavaksi suunniteltu O-kaari tietokonetomografialaitteisto sekä navigaattori 2 kpl, yht. 0,85 milj. euroa on säästösyistä esitetty hankittavaksi vasta alkuvuonna 2020.
 • Rakennushankkeet -osiossa R-rakennuksen rakennushankkeessa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2020 4,15 milj. euroa. Määrärahan siirron jälkeen R-rakennuksen määrärahavaraus on alkuperäisen 11,15 milj. euron sijaan 7 milj. euroa. Syy siirtoon on se, että hanke ei käynnistynyt suunnitellussa aikataulussa. Työmaa-alue ei ollut suunnitelmien mukaisesti käytettävissä Tuomi Logistiikan viivästyneen muuton vuoksi.
 • Lisäksi esitetään Rakennushankkeissa Muut toimitilat -hankkeiden alkuperäistä 2 milj. euron varausta vähennettävän 1,8 milj. euroa. Esitetyn muutoksen jälkeen varaus on 0,2 milj. euroa. Säästö on mahdollinen, koska alkuperäiselle määrärahavaraukselle ei nykyisten suunnitelmien mukaan ole välttämätöntä käyttöä, ja toisaalta vuonna 2018 aloitettuja hankkeita saatiin päätökseen jo vuoden 2018 aikana.
 • Rakennushankkeissa Tays, pienten hankkeiden osalta 1,2 milj. euron määrärahavarausta esitetään korotettavaksi 0,4 milj. euroa, yhteensä 1,6 milj. euroon. Määrärahavaraus sisältää suurimpana hankkeena B-rakennuksessa osaston B3b remontointia. Perusteena määrärahan korotukselle on osaston B3b remonttihankkeen kustannusarvion täsmentyminen. L- ja Q-rakennusten määrärahavaraus sisältää sairaalakoulun muutostöitä. Huomattavaa on, että sairaalakoulun muutostyöt veloitetaan pääomavuokrassa koulutoiminnasta vastaavalta taholta eli Tampereen kaupungilta.

04 Tays/ Pitkäniemi

Määrärahavaraus on yhteensä 5,32 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,04 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 5,28 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

 • Terapiarakennuksen kustannusten toteuma on tarkentunut ja määrärahavaraukseen 3 milj. euroa esitetään 0,3 milj. euron lisäystä. Summa tullaan vähentämään vuoden 2020 talousarviosta. Uusi määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3,3 milj. euroa.
 • Pitkäniemen yleisen infrastruktuurin määrärahavarauksesta 0,2 milj. euroa on priorisointien avulla mahdollista säästää 0,08 milj. euroa ja siten varaukseksi jää 0,12 milj. euroa.
 • Pienten hankkeiden varauksen 2,12 milj. euroa osalta on rakennusten 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 tilannetta arvioitu uudelleen ja niiden osalta esitetään määrärahan vähentämistä 0,26 milj. eurolla. Uusi määrärahavaraus on 1,86 milj. euroa.

05 Tays Valkeakoski, Tays Sastamala ja Tays Hatanpää

Määrärahavaraus on yhteensä 4,01 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,58 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 3,43 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

 • Tays Valkeakoskelle on varattu määräraha 2,94 milj. euroa. Suunniteltu C1-röntgenin toteutus siirtyy osin vuodelle 2020 ja siitä syystä määrärahavaraukseen esitetään 0,48 milj. euron vähennystä vuodelle 2019. Vähennyksen jälkeen Tays Valkeakoskelle allokoitu määrärahavaraus on 2,46 milj. euroa.
 • Tays Hatanpään osalla määrärahavaraus on 0,3 milj. euroa ja summasta on mahdollista hankkeita priorisoimalla jättää käyttämättä 0,1 milj. euroa. Vähennyksen jälkeen Tays Hatanpäälle allokoitu määrärahavaraus on 0,2 milj. euroa.

06 Tietohallinto

Määrärahavaraus on yhteensä 6,25 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2,07 milj. eurolla.  Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 4,18 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

 • UNA-kehitykselle on varattu 6 milj. euron määräraha. Sairaanhoitopiirin säästötavoitteiden toteuttamiseksi on mahdollista siirtää hankinnasta 2 milj. euroa tuleville vuosille ja vuodelle 2019 jäävä varaus on 4 milj. euroa.
 • Biopankin hankinnoille on varattu 0,25 milj. euroa ja määrärahasta on mahdollista siirtää 0,07 milj. euroa vuodelle 2020. Vuodelle 2019 jäävä varaus on 0,18 milj. euroa.

09 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

Määrärahavaraus on yhteensä 9,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2,6 milj. euroa. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on 6,8 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

 • Investointiosa ei tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, koska uuteen D-rakennukseen tulevien uusien angiolaitteiden hankinta, arvoltaan 2,6 milj. euroa, on viivästynyt. 
 • Asia on käsitelty Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.

 

Siirtoviivemaksut:

Valtuusto päätti 10.12.2018 (§ 21) vuoden 2019 talousarviota käsitellessään, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritään viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) 1.8.2019 alkaen. Päätös perustui tilanteeseen, joka oli syntynyt Hatanpään sairaalan siirtyessä osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Tampereen kaupungilta oli silloin siirtynyt samalla pois suuri osa jatkohoitopaikoista. Siirtoviivemaksun perimisen aloittaminen elokuusta antoi Tampereen kaupungille lisäaikaa perustaa uusia jatkohoitopaikkoja ja näin välttyä siirtoviivemaksuista. Tampereen kaupungin ja Tays Hatanpään yhteistyö ja panostukset ovat parantaneet jonotilanteen hallintaa ja jonotilanne on nyt kehittynyt myönteisesti, mutta muutosprosessi ei ole vielä valmis.

Tampereen kaupunki on esittänyt sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisissä neuvotteluissa, että siirtoviivemaksua ei perittäisi vuonna 2019, koska jatkohoitopaikkojen lisääminen kaupungin muihin yksiköihin edellyttää lisää aikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

 • hyväksyy esittelytekstissä kuvatut käyttötalousosan muutokset, joiden nettovaikutus on -0,16 milj.€,
   
 • hyväksyy investointiosan muutokset edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan taulukon mukaisesti,
   
 • päättää, ettei erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Sinikka Torkkola oli poissa kokouksesta klo 10.12. - 10.15 asian käsittelyna aikana.

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus on 26.8.2019 § 199 esittänyt valtuustolle talousarviomuutokset, joihin on kuulunut käyttötalousosan muutoksen käsittely. Valtuusto on 16.9.2019 § 23 hyväksynyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 investointiosan muutosten ja siirtoviivemaksun osalta. Nyt päätettävänä on hallituksen esittelytekstissä (26.8.2019 § 199) kuvatut käyttötalousosan muutokset.

Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana (48 §)

 

 

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

 • hyväksyä hallituksen 26.8.2019 (§ 199) esittelytekstissä kuvatut käyttötalousosan muutokset, joiden nettovaikutus on -0,16 milj.€

Päätös

Hyväksyttiin.