Hallintosääntö

13 luku Muut määräykset

106 § Aloitteen käsittely

Hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Hallituksen tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot hallitukselle sen päättämällä tavalla.

107 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

108 § Kuntayhtymän puhevallan käyttäminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on käyttää hallituksen puhevaltaa ja edustaa hallitusta.

Liikelaitoksen johtokunnan puhevallan käyttämisestä ja edustamisesta määrätään liikelaitoksen johtosäännössä.

Sairaanhoitopiirin puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset ja sen kirjelmät allekirjoittaa sairaan- hoitopiirin johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan puolestaan valtuutuksessa määrättyjä sopimuksia ja muita asiakirjoja.

Liikelaitosta koskevien sopimusten allekirjoittamisesta määrätään liikelaitoksen johtosäännössä.

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Viranhaltija allekirjoittaa päätökset päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa tarvittaessa asian valmistelija.

109 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen

Sairaanhoitopiirille tulevia tiedoksiantoja ottaa vastaan sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri , talousjohtaja tai hallintojohtaja.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

110 § Opetusvelvollisuus

Sairaanhoitopiirin viranhaltijat ovat velvollisia tarvittaessa osallistumaan virkatehtäviin liittyvän opetuksen antamiseen.

110 a § Koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyöryhmä

Yliopistollisen sairaalan toimialueilla voi olla koulutus- tutkimus ja kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida opetuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan toteuttamista alueellaan. Työryhmät nimeää sairaanhoitopiirin johtaja.

111 § Työsopimussuhteiset työntekijät

Mitä tässä hallintosäännössä määrätään viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.

112 § Hallintosäännön tulkinta

Tarkemmat määräykset hallintosäännön tulkinnasta ja soveltamisesta sekä sairaanhoitopiirin muusta organisaatiosta antaa hallitus.

113 § Muut erilliset asiakirjat

Tähän hallintosääntökokonaisuuteen kuuluvat lisäksi seuraavat erilliset asiakirjat:
Valtuuston työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkiosääntö sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtosääntö