Hallintosääntö

1 luku Kuntayhtymän johtaminen

1 § Hallintosääntö ja sen soveltaminen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (myöhemmin sairaanhoitopiiri) hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Sairaanhoitopiirin hallintosääntö muodostuu tämän asiakirjan lisäksi erillisistä asiakirjoista, jotka ovat valtuuston työjärjestys, kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtosääntö sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Kuntayhtymän toiminnasta määrätään lisäksi jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Hallintosääntöä sovelletaan perussopimukseen nähden toissijaisena.

2 § Sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmä

Sairaanhoitopiirin johtaminen perustuu strategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta, käyttää sairaanhoitopiirin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Hallitus johtaa sairaanhoitopiirin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa sairaanhoitopiirin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sairaanhoitopiirin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa hallituksen alaisena sairaanhoitopiirin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

3 § Esittely hallituksessa

Hallituksen esittelijänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

4 § Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja

johtaa sairaanhoitopiirin strategian sekä hallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä,

vastaa siitä, että sairaanhoitopiirin johtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu.

5 § Sairaanhoitopiirin viestintä

Hallitus johtaa sairaanhoitopiirin viestintää ja hyväksyy yleiset viestinnän ohjeet ja periaatteet. Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa hallituksen alaisuudessa myös viestintää.

Sairaanhoitopiirin toimielinten asioiden valmistelu ja päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat siitä, että sairaanhoitopiirin henkilöstö, jäsenkuntien päättäjät, alueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteilla olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.