Hallintosääntö

2 luku Toimielinorganisaatio

6 § Valtuusto

Valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan seuraavasti:

Kunnan asukasluku Jäsenten luku
2 000 tai vähemmän 1
2 001 - 8 000 2
8 001 - 25 000 3
25 001 - 100 000 4
100 001 - tai enemmän 5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lisäksi Tampereen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1 000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta ja johtokuntia valittaessa.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

7 § Hallitus

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yksitoista (11) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Yksi (1) jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi.

Tampereen yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen lisäksi kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano on Tampereen yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallitusta valittaessa on lisäksi pyrittävä siihen, että hallituksen kokoonpano muodostuu alueellisesti tasapuoliseksi.

8 § Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

9 § Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen organisaatiosta ja johtokunnan kokoonpanosta määrätään hallintosäännön liitteenä olevassa liikelaitoksen johtosäännössä.

10 § Hallituksen suunnittelukokous

Hallituksella on suunnittelukokous. Suunnittelukokous ohjaa Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmaa ja sairaanhoitopiirin muuta rakentamista ja tarvittaessa päättää niistä. Hallituksen suunnittelukokouksen kokoonpano on sama kuin hallituksen.