Hallintosääntö

3 luku Henkilöstöorganisaatio

11 § Henkilöstöorganisaatio

Hallituksen alaisuudessa toimii sairaanhoitopiirin yhtymähallinto, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Yhtymähallinto jakaantuu hallituksen määräämiin vastuualueisiin ja vastuuyksiköihin.

Yhtymähallinnon tehtävänä on vastata sairaanhoitopiirin ja Taysin strategisesta johtamisesta ja päätöksenteosta sekä omistajaohjauksesta yhdessä sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen kanssa sekä vastata erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä omalta osaltaan.

Yhtymähallinnossa on sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja, sairaanhoitopiirin prosesseja johtavat viran- ja toimenhaltijat sekä asiantuntijoista koostuvaa muuta henkilökuntaa.

Yliopistollisessa sairaalassa on hallituksen määräämät toimialueet sekä palvelukeskus, jotka muodostuvat vastuualueista ja vastuuyksiköistä. Toimialueiden ja palvelukeskuksen tehtävistä määrää hallitus.

Lisäksi sairaanhoitopiirissä on hallituksen alainen Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos.

12 § Sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja

Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa sairaanhoitopiirin toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa hallituksen alaisuudessa.

Sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimii johtajaylilääkäri tai hallituksen määräämä muu viranhaltija. Varahenkilö hoitaa sairaanhoitopiirin johtajan tehtäviä sairaanhoitopiirin johtajan ollessa poissa tai esteellinen.

Johtajaylilääkäri johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa.

Johtajaylilääkärin varahenkilönä toimii hallintoylilääkäri tai hallituksen määräämä muu sairaanhoitopiirin ylilääkäri.

Hallintoylihoitaja johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan hoitotyötä sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa.

Hallintoylihoitajan varahenkilönä toimii hallituksen määräämä sairaanhoitopiirin ylihoitaja.

13 § Yhtymähallinnon prosessinjohtajat ja muut johtavat viran- ja toimenhaltijat

Yhtymähallinnon johtamis- ja kehittämistehtävät jakautuvat prosesseihin.

Prosessien johtajat ja prosessit:

Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin ja Taysin johtaminen
Konsernin omistajaohjauksen johtaminen

Johtajaylilääkäri
Potilashoidon ja palvelutuotannon johtaminen
Tutkimuksen ja opetuksen johtaminen

Hallintoylihoitaja
Hoitotyön ja asiakaspalvelun johtaminen
Terveysalan opetuksen ja hoitotieteellisen tutkimuksen johtaminen

Talousjohtaja
Talouden ja rahoituksen johtaminen

Hallintoylilääkäri
Yhteisöasiakkuuksien ja tiedolla johtaminen

Hallintojohtaja
Päätösvalmistelun ja toimeenpanon johtaminen

Kehitysjohtaja
Toiminnan uudistamisen johtaminen

HR-johtaja
Henkilöstöresurssien ja työnantajatehtävien johtaminen

Tietohallintojohtaja
Tietohallinnon johtaminen

Viestintäjohtaja
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtaminen

Kutakin prosessia johtaa ja kehittää johtava viran- tai toimenhaltija sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Yhtymähallinnon prosessienjohtajien ja muiden johtavien viran- ja toimenhaltijoiden tehtävistä määrää tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtaja.

14 § Sairaanhoitopiirin johtoryhmä

Sairaanhoitopiirin johtajaa avustaa johtoryhmä. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja määrää sen tehtävät. Johtoryhmässä on henkilöstön edustaja. 

15 § Toimialueet ja palvelukeskus

Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja vastaa toimialueensa ja palvelukeskuksen toiminnasta ja taloudesta, sekä johtaa toimintaa kliinisillä toimialueilla yhteistyössä varahenkilön kanssa ja suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät.

Kliinisillä toimialueilla toimialuejohtaja toimii sairaanhoidollisissa asioissa johtajaylilääkärin alaisuudessa.

Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja johtaa toimialuettaan yhteistyössä yhtymähallinnon prosesseista vastaavien viran- ja toimenhaltijoiden kanssa.

Hallitus määrää toimialuejohtajan ja palvelukeskuksen johtajan sekä heidän varahenkilönsä kuuden (6) vuoden määräajaksi.

Varahenkilö hoitaa toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

16 § Toimialueen ja palvelukeskuksen johtoryhmä

Toimialuejohtajaa ja palvelukeskuksen johtajaa avustaa johtoryhmä. Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja nimeää toimialueiden ja palvelukeskuksen johtoryhmät sekä määrää niiden tehtävät. Johtoryhmissä on henkilöstön edustaja.

17 § Vastuualueet

Vastuualuejohtaja vastaa vastuualueensa toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä johtaa vastuualueensa toimintaa ja toiminnan yhteensovittamista muiden vastuualueiden kanssa toimialuejohtajan tai palvelukeskuksen johtajan alaisuudessa.

Sairaanhoitopiirin johtaja määrää vastuualueiden johtajat ja heidän varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi. Varahenkilö hoitaa vastuualuejohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Kliinisen vastuualueen johtaja voi olla harkinnan mukaan sairaanhoitopiirin sivuvirassa tai osaaikavirassa toimiva professori tai muu lääkäri.

18 § Vastuuyksiköt

Vastuuyksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa vastuualuejohtajan alaisuudessa.

Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja määrää vastuuyksikön esimiehen ja hänen varahenkilönsä, joka voi olla toimialueella lääketieteen tai hoitotyön edustaja. Esimiehet ja heidän varahenkilöt nimetään kolmen (3) vuoden määräajaksi.