Hallintosääntö

3 luku Henkilöstöorganisaatio

11 § Henkilöstöorganisaatio

Hallituksen alaisuudessa toimii sairaanhoitopiirin yhtymähallinto, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Yhtymähallinto jakaantuu hallituksen määräämiin vastuualueisiin ja vastuuyksiköihin.

Yhtymähallinnon tehtävänä on vastata sairaanhoitopiirin ja Taysin strategisesta johtamisesta ja päätöksenteosta sekä omistajaohjauksesta yhdessä sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen kanssa sekä vastata erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä omalta osaltaan.

Yhtymähallinnossa on sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hoitotyön johtaja, sairaanhoitopiirin prosesseja johtavat viran- ja toimenhaltijat sekä asiantuntijoista koostuvaa muuta henkilökuntaa.

Yliopistollisessa sairaalassa on hallituksen määräämät toimialueet sekä palvelukeskus, jotka muodostuvat vastuualueista ja vastuuyksiköistä. Toimialueiden ja palvelukeskuksen tehtävistä määrää hallitus.

Lisäksi sairaanhoitopiirissä on hallituksen alainen Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos.

12 § Sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hoitotyön johtaja

Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa sairaanhoitopiirin toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa hallituksen alaisuudessa.

Sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimii johtajaylilääkäri tai hallituksen määräämä muu viranhaltija. Varahenkilö hoitaa sairaanhoitopiirin johtajan tehtäviä sairaanhoitopiirin johtajan ollessa poissa tai esteellinen.

Johtajaylilääkäri johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa.

Johtajaylilääkärin varahenkilönä toimii hallintoylilääkäri tai hallituksen määräämä muu sairaanhoitopiirin ylilääkäri.

Hoitotyön johtaja johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan hoitotyötä sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa.

Hoitotyön johtajan varahenkilönä toimii hallituksen määräämä sairaanhoitopiirin ylihoitaja.

13 § Yhtymähallinnon prosessinjohtajat ja muut johtavat viran- ja toimenhaltijat

Yhtymähallinnon johtamis- ja kehittämistehtävät jakautuvat prosesseihin.

Prosessien johtajat ja prosessit:

Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin ja Taysin johtaminen
Konsernin omistajaohjauksen johtaminen
Kansainvälisten asioiden ja yritysyhteistyön johtaminen

Johtajaylilääkäri
Potilashoidon ja palvelutuotannon johtaminen
Tutkimuksen johtaminen
Lääketieteellisen opetuksen johtaminen

Hoitotyön johtaja
Hoitotyön johtaminen osana palvelutuotannon johtamista
Hoitotieteellisen tutkimuksen johtaminen

Talousjohtaja
Talouden ja rahoituksen johtaminen
Hankintojen johtaminen

Hallintoylilääkäri
Tiedolla johtaminen
Digitalisaation ja vaikuttavuuden johtaminen
Kuntayhteistyö

Hallintojohtaja
Päätösvalmistelun ja toimeenpanon johtaminen

Kehittämisjohtaja
Toiminnan uudistamisen johtaminen

HR-johtaja
Henkilöstöresurssien, henkilöstön kehittämisen, koulutuksen ja työnantajatehtävien johtaminen

Tietohallintojohtaja
Tietohallinnon johtaminen

Viestintäjohtaja
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtaminen
Asiakasviestinnän johtaminen

Kutakin prosessia johtaa ja kehittää johtava viran- tai toimenhaltija sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Yhtymähallinnon prosessienjohtajien ja muiden johtavien viran- ja toimenhaltijoiden tehtävistä määrää tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtaja.

14 § Sairaanhoitopiirin johtoryhmä

Sairaanhoitopiirin johtajaa avustaa johtoryhmä. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja määrää sen tehtävät. Johtoryhmässä on henkilöstön edustaja. 

15 § Toimialueet ja palvelukeskus

Toimialuejohtajan ja palvelukeskuksen johtajan tehtävänä on toimialueensa osalta

 • Vastata toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti
 • Johtaa toimintaa ja talouden suunnittelua sekä vastata talousarvion toteuttamisesta ja seurannasta
 • Huolehtia tavoitteiden asettamisesta sekä valvoa niiden toteutumista yhteistyössä yhtymähallinnon prosessinomistajien kanssa
 • Vastata toiminnan yhteensovittamisesta vastuualueiden kanssa
 • Vastata raportoinnista
 • Toimia talouspäällikön, kehittämispäällikön, HR-päällikön, ylihoitajien sekä vastuualuejohtajien esimiehenä ja tukea osaltaan vastuualueiden johtamista
 • Vastata sisäisen valvonnan toimeenpanosta ja riskienhallinnasta alueillaan sekä sopimusten toimeenpanosta 
 • Suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät

Kliinisillä toimialueilla toimialuejohtaja toimii sairaanhoidollisissa asioissa johtajaylilääkärin alaisuudessa.

Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja johtaa toimialuettaan yhteistyössä yhtymähallinnon prosesseista vastaavien viran- ja toimenhaltijoiden kanssa.

16 § Toimialueen ja palvelukeskuksen johtoryhmä

Toimialuejohtajaa ja palvelukeskuksen johtajaa avustaa johtoryhmä. Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja nimeää toimialueiden ja palvelukeskuksen johtoryhmät sekä määrää niiden tehtävät. Johtoryhmissä on henkilöstön edustaja.

17 § Vastuualueen johtajan ja ylihoitajan tehtävät

Vastuualueen johtajan tehtävänä on vastuualueensa osalta

 • Johtaa toimintaa ja vastata sen kehittämisestä yhdessä muiden vastuualueiden kanssa
 • Vastata palveluiden toteutumisesta
 • Vastata laadun hallinnasta ja turvallisuudesta
 • Vastata osaltaan toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä talousarvion toteuttamisesta
 • Vastata viestinnästä ja yhteistyöstä sidosryhmien ja kumppanien kanssa
 • Toimia alaisensa henkilöstön esimiehenä 
 • Suorittaa muut toimialuejohtajan tai palvelukeskuksen johtajan määräämät tehtävät

Sairaanhoitopiirin johtaja määrää vastuualueiden johtajat ja heidän varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi. Varahenkilö hoitaa vastuualuejohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Kliinisen vastuualueen johtaja voi olla harkinnan mukaan sairaanhoitopiirin sivuvirassa tai osaaikavirassa toimiva professori tai muu lääkäri.

Vastuualueen ylihoitajan tehtävänä on vastuualueensa osalta

 • Johtaa ja kehittää hoitotyötä yhteistyössä vastuualuejohtajan kanssa
 • Vastata hoitotyön laadun hallinnasta ja saatavuudesta
 • Vastata osaltaan toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä talousarvion toteuttamisesta
 • Toimia alaisensa henkilöstön esimiehenä
 • Suorittaa muut toimialuejohtajan määräämät tehtävät

18 § Vastuuyksiköt

Vastuuyksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa vastuualuejohtajan alaisuudessa.

Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja määrää vastuuyksikön esimiehen ja hänen varahenkilönsä, joka voi olla toimialueella lääketieteen tai hoitotyön edustaja. Esimiehet ja heidän varahenkilöt nimetään kolmen (3) vuoden määräajaksi.