Hallintosääntö

5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

22 § Hallituksen tehtävät ja toimivalta

Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus.

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole kuntayhtymän hallintosäännöllä siirretty kuntayhtymän muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.

Hallituksen päätösvaltaan kuuluu, jollei perussopimuksessa tai hallintosäännössä ole toisin määrätty:

1) viranhaltijan ja työntekijän ottaminen kuntayhtymän yhtymähallinnon ja Tampereen yliopistollisen sairaalan sekä virkaan tai tehtävään. Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hoitotyön johtajan ottaa virkaan kuitenkin valtuusto;

2) virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltaminen siltä osin kuin se sopimuksessa määrätyssä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkintaan;

3) päättäminen perusteista, joiden mukaisesti palveluja annetaan kuntayhtymän ulkopuolelle;

4) hankkeissa ja hankinnoissa noudatettavista periaatteista määrääminen ja hankkeista ja hankinnoista päättäminen, mikäli niitä ei ole siirretty johtokunnan tai viranhaltijan päätettäväksi;

5) maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista;

6) vapautuksen ja lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun suorittamisesta;

7) kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttaminen;

8) kuntayhtymän omaisuuden vuokralle antaminen, irtaimen omaisuuden myynti ja kiinteän omaisuuden myynti 100 000 euroon saakka sekä kiinteän omaisuuden ostaminen;

9) kuntayhtymän lainanotosta päättäminen valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa;

10) kuntayhtymän edustajien nimeämisestä päättäminen sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille;

11) tarpeelliset ratkaisut valtuuston vuosittain tekemän tilapäisvelan ottamista koskevan päätöksen toteuttamiseksi kuntayhtymän maksuvalmiuden sitä vaatiessa.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

Päätösvaltaa käyttäessään hallituksen on noudatettava valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai muutoin antamia yleisiä ohjeita.

Hallitus voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle.

23 § Sairaanhoitopiirin johtavien viran- ja toimenhaltijoiden tehtävät

Sairaanhoitopiirin johtaja

 1. johtaa sairaanhoitopiiriä
 2. johtaa hallituksen kanssa kuntayhtymän konsernipolitiikkaa
 3. johtaa yliopistollista sairaalaa
 4. vastaa toiminta- ja taloussuunnittelusta ja talousarvion toteuttamisesta
 5. vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
 6. vastaa toiminnan edellyttämistä voimavaroista ja niiden kehittämisestä
 7. vastaa viestinnästä
 8. vastaa korkeakouluyhteistyöstä
 9. vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
 10. vastaa yritysyhteistyöstä
 11. päättää talousarvion ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa suunnittelutehtävistä, urakoista ja niihin tehtävistä muutoksista, vastaanottotarkastuksista, kiinteistöjen muutostöistä ja niiden kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvistä rakennustöistä.
 12. päättää talousarvion ja hallituksen antamien valtuuksien puitteissa hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja -antamisesta, palveluksista ja laitteiden koekäyttöön ottamista koskevista tilauksista ja sopimuksista.
 13. päättää sairaalan käytöstä poistetun sellaisen tavaran myynnistä, jota ei voida käyttää valmiustarkoituksiin ja jolla ei ole museoarvoa
 14. suorittaa muut hallituksen määräämät tehtävät

Johtajaylilääkäri

 1. johtaa sairaanhoitotoimintaa ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta
 2. toimii yliopistollisen sairaalan johtavana lääkärinä
 3. vastaa tutkimuksesta ja lääketieteellisestä opetuksesta 
 4. vastaa perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta
 5. vastaa hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittämisestä sekä terveydenhuollon menetelmien arvioinnista
 6. vastaa potilasrekisteristä
 7. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
 8. suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät

Johtajaylilääkäri on hallinnollisissa asioissa sairaanhoitopiirin johtajan alainen.

Hoitotyön johtaja

 1. johtaa hoitotyötä ja sen kehittämistä
 2. vastaa hoitotyön ohjatusta harjoittelusta ja työssäoppimisesta ja sen kehittämisestä
 3. vastaa hoitotieteellisestä tutkimuksesta yhteistyössä tutkimusjohtajan kanssa
 4. vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
 5. suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät

Hoitotyön johtaja on hallinnollisissa asioissa sairaanhoitopiirin johtajan alainen.

24 § Kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitoksen ja sen toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta

Kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitoksen ja sen toimitusjohtajan tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosääntöön kuuluvassa liikelaitoksen johtosäännössä. Hallintosäännön määräyksiä sovelletaan liikelaitokseen siltä osin kuin laissa tai liikelaitoksen johtosäännössä ei ole toisin määrätty. Toimitusjohtaja on hallinnollisissa asioissa sairaanhoitopiirin johtajan alainen.

25 § Toimivallan siirtäminen

Toimielin ja viranhaltija voi siirtää tässä hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, ellei sitä ole erikseen laissa tai tässä hallintosäännössä kielletty. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

26 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1. §:ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

27 § Asian ottaminen hallituksen käsiteltäväksi

Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen esittelijä.

28 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä hallituksen päättämän ajan kuluessa sähköisesti hallituksen esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi.