Hallintosääntö

6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa

29 § Hallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa

Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on hallituksella.

Sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tämän hallintosäännön lisäksi virka- ja työehtosopimuksissa ja tarvittaessa kirjallisissa toimenkuvissa.

30 § Viran/toimen perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen

Valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus.

31 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Hallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

32 § Henkilöstön kelpoisuusehdot

Viroissa ja toimissa vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Kelpoisuusvaatimukset vahvistaa hallitus. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto.

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti.

33 § Viran tai toimen haku

Viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai tehtävään. Viran tai virkasuhteen, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi hallitus.

Virka tai toimi julistetaan haettavaksi sairaanhoitopiirin verkkosivustolla sekä tarpeen vaatiessa muulla nimittävän viranomaisen tai, kun kyseessä on valtuuston täytettävä virka, hallituksen päättämällä tavalla.

34 § Henkilöstön valinta

Valtuusto ottaa sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hoitotyön johtajan.

Hallitus ottaa yhtymähallinnon prosesseja johtavat viran- ja toimenhaltijat.

Sairaanhoitopiirin johtaja ottaa yhtymähallinnon muut viran-  ja toimenhaltijat. 

Sairaanhoitopiirin johtaja ottaa toimialuejohtajan, palvelukeskuksen johtajan ja muut yliopistollisen sairaalan johtavat viran- ja toimenhaltijat.

Toimialuejohtaja ottaa alaisensa henkilökunnan lukuun ottamatta ylihoitajan ottamaa henkilöstöä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että sairaanhoidollisen ja kehitysvammahuollon toimialuejohtaja ottaa myös alaisensa ylilääkärin, osastonylilääkärin ja ylihoitajan.

Palvelukeskuksen johtaja ottaa alaisensa henkilöstön.

Vastuualueen ylihoitaja ottaa alaisensa hoito- ja sihteerihenkilöstön.

Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa viran- tai toimenhaltijan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Virkaan ottaminen tapahtuu esityksestä. Ennen viran täyttämistä on virkaan valittavan välittömälle esimiehelle varattava tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa.

Viranhaltija ei saa siirtää tämän pykälän mukaista päätösvaltaa edelleen.

35 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin hallitus.

Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.

36 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista

Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.

37 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat

Hallitus päättää tarvittaessa harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisen sekä virka- ja työvapaan keskeyttämisen ja peruuttamisen perusteista jollei 25 §:stä muuta johdu.

38 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää hallitus.

39 § Sivutoimet

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää valtuuston ottaman viranhaltijan osalta hallitus ja muun henkilökunnan osalta hallituksen määräämä viranomainen. Sivutoimi-ilmoitus tehdään samalle viranomaiselle.

40 § Virantoimituksesta pidättäminen

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää valtuuston ottaman viranhaltijan osalta valtuusto, sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon muun henkilökunnan osalta ja yliopistollisen sairaalan henkilökunnan osalta hallitus sekä liikelaitoksen henkilökunnan osalta johtokunta.

Viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä päättää valtuuston ottaman viranhaltijan osalta valtuuston puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon muun henkilökunnan osalta, yliopistollisen sairaalan henkilökunnan osalta sekä liikelaitoksen toimitusjohtajan osalta sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen muun henkilökunnan osalta toimitusjohtaja.

41 § Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen ja muuttaminen osa-aikaiseksi

Palvelussuhteen päättymisestä, osa-aikaistamisesta ja lomauttamisesta päättää se, joka ottaa viranhaltijan tai työntekijän.

Lomauttamisen sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvan irtisanomisen perusteista päättää hallitus.

42 § Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta

Sairaanhoitopiirin johtaja, toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja päättää välittömien alaistensa sekä vastuualuejohtaja ja ylihoitaja alaisensa henkilöstön osalta seuraavista asioista:

1. määräaikaisen henkilöstön ottamisesta
2. virka - ja työvapaan myöntämisestä ja sen palkallisuudesta hallituksen antamat yleiset ohjeet huomioiden
3. virka- ja työvapaan keskeyttämisestä ja peruuttamisesta
4. työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen perustuvista palkkaus- ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista
5. kunnallisen viranhaltijalain nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin

Tämän pykälän mukaiseen päätösvaltaan oikeutettu viranhaltija (sairaanhoitopiirin johtaja, toimialuejohtaja, palvelukeskuksen johtaja, vastuualuejohtaja, ylihoitaja) voi sairaanhoitopiirin johtajan päättämien tarkempien ohjeiden mukaisesti, siirtää päätösvaltaansa yksikön esimiehelle tai muulle työjärjestelyistä vastaavalle henkilölle, jos se on hallinnon joustavan järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista, eikä siirtämistä ole tämän hallintosäännön muussa kohdassa tai hallituksen erillisellä päätöksellä kielletty.

Niissä asioissa, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, toimivaltaa voi siirtää vain virkasuhteiselle henkilölle.

43 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää palvelussuhdepäällikkö tai määräämänsä.

44 § Palkan takaisinperiminen ja työkokemuslisien myöntäminen

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä sekä työkokemukseen perustuvien lisien myöntämisestä päättää palvelussuhdepäällikkö tai määräämänsä.