Hallintosääntö

8 luku Taloudenhoito

46 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Sairaanhoitopiirin talousarviosta ja taloussuunnitelmasta määrätään kuntayhtymän perussopimuksessa ja tässä hallintosäännössä.

47 § Talousarvion täytäntöönpano

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Hallitus ja johtokunta hyväksyvät tarvittaessa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat myös tarvittaessa siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

48 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksenallekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin

49 § Käyttöomaisuuden myynti

Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti hallitus.

50 § Poistosuunnitelman hyväksyminen

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.

Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteen pohjalta hallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Hallitus vahvistaa poistolaskelman pohjaksi pienhankintarajan.

51 § Rahatoimen hoitaminen

Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja sijoitustoimintaa koskevista periaatteis- ta. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

Muutoin sairaanhoitopiirin rahatoimesta vastaa hallitus. Lisäksi hallitus päättää vahingonkorvauksista.

Talousjohtaja päättää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen rahoituksen ottamisesta valtuuston talousarviossa tai muuten määrittelemissä rajoissa, lainojen takaisinmaksamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta sekä niitä koskevien velkakirjojen hyväksymisestä sekä kuntayhtymän omaisuuteen kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen luovuttamisesta kuntayhtymän ottamien lainojen vakuudeksi.

Hallitus päättää sijoitustoiminnasta ja muista rahatoimeen liittyvistä asioista.

Hallitus voi siirtää sijoitustoimintaa sekä rahatoimen hoitamista ja vahingonkorvauksista päättämisestä koskevaa toimivaltaa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijalle.

52 § Maksuista päättäminen

Valtuusto päättää sairaanhoitopiirin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Hallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Hallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

53 § Talouden hoitoon liittyvä muu ratkaisuvalta

Talousjohtaja päättää

  1. talousarvion ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa saatavien poistamisesta tileistä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tarkoitetusta pitkäaikaisen laitoshoidon maksusta ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksun vapautuksesta tai lykkäyksestä hallituksen antamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti.
     
  2. talousarvioon sisältyviä hankkeita koskevat leasingsopimukset sekä muut leasing-sopimukset

Hallintojohtaja päättää

  1. sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista hallituksen määräämissä rajoissa.

54 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Erityistoimenpiteitä vaativasta tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.

Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä, ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna.

Hallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjallisten tietojen antamisesta koituvien maksujen perusteista ja euromääristä