Hallintosääntö

9 luku Ulkoinen valvonta

VALVONTAJÄRJESTELMÄ

55 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alainen ulkoisen tarkastuksen yksikkö sekä tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

56 § Lautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

57 § Lautakunnan kokoukset

Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Lautakunta voi kutsua kokoukseensa kuultavaksi myös kuntayhtymäkonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön toimielimen jäsenen sekä palveluksessa olevan henkilön. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kokouksissa asiat esittelee tarkastusjohtaja. Hänen estyneenä olleessaan asiat ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Pöytäkirjanpitäjästä päättää tarkastuslautakunta.

58 § Lautakunnan tehtävät

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää;

 4. huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

 5. valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

 6. valmistella hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja ulkoisen tarkastuksen yksikön talousarvioksi.

Hallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta vastaanottaa kuntalain mukaiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset, valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta pitää sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, lautakunnan on

 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

 2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä

 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla,

 4. päätettävä alaisensa henkilökunnan osalta asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa.

 5. päätettävä toimintaansa liittyvistä hankinnoista ja vahvistettava rajat, joiden mukaan sen alainen viranhaltija voi päättää hankinnoista.

 6. huolehdittava tiedottamisesta. Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti valtuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita kuntayhtymän tiedottamisen periaatteista.

Tarkastuslautakunta voi siirtää edellä tämän pykälän 4 kohdassa mainittua päätösvaltaa puheenjohtajalleen tai alaiselleen viranhaltijalle.

59 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakunnan päätöksen perusteella laadittavan pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa tarkastusjohtaja tai muu lautakunnan määräämä henkilö.

Tilintarkastuksen järjestämistä koskevat tai lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä muut asiakirjat allekirjoittaa tarkastusjohtaja. Ulkoisen tarkastuksen yksikön asiakirjat allekirjoittaa tarkastusjohtaja.

TILINTARKASTAJA

60 § Tilintarkastajan valinta

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntayhtymälle tilintarkastusyhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi.

Kuntayhtymän tytäryhteisöjen tai sen määräysvallassa olevien säätiöiden vähintään yhdeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi tulee valita valtuuston kuntayhtymän tilintarkastusta varten valitsema tilintarkastusyhteisö, valitun yhteisön nimeämä henkilö tai valitun yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva tilintarkastusyhteisö.

61 § Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

62 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät

Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

ULKOISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ

63 § Ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen yksikkö, jonka tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnan päätettävät asiat, avustaa tilintarkastajaa hallinnon ja talouden tarkastuksessa sekä suorittaa kuntayhtymän hallinnon ja talouden jatkuvaa tarkastusta.  Kuntayhtymän ulkoista tarkastusta johtaa tarkastusjohtaja.

Tarkastusjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa yksikön toimintaa
 2. toimia lautakunnan esittelijänä
 3. päättää yksikön henkilöstön vuosilomista, virkavapauksista, matkamääräyksistä, ulkopuolisesta koulutuksesta ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista, ellei toisin ole määrätty
 4. päättää hankinnoista lautakunnan antamien hankintavaltuuksien rajoissa
 5. hyväksyä tarkastuslautakuntaa ja ulkoisen tarkastuksen yksikköä koskevat laskut

Tarkastusjohtajan osalta edellä tämän pykälän 3. kohdassa mainituista asioista päättää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

64 § Eräiden laskujen hyväksyminen

Tarkastusjohtajaa henkilökohtaisesti koskevat laskut hyväksyy tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja tämän estyneenä ollessa tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.

65 § Henkilöstön valinta ja kelpoisuus

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastusjohtajan ja ulkoisen tarkastuksen muun henkilökunnan ja vahvistaa näiden kelpoisuusehdot. 

66 § Tietojensaantioikeus

Ulkoisen tarkastuksen yksikön tarkastushenkilöstöllä on asioiden salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kaikki tehtävän hoitamisessa tarvitsemansa tiedot.

TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

67 § Tilintarkastajan raportointi

Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla.

Tilintarkastajan on havaitsemistaan kuntalain 123 §:n 4 momentin mukaisista olennaisista epäkohdista ilmoitettava viipymättä hallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

68 § Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.

69 § Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle

Lautakunta antaa valtuustolle vähintään tilikautta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.  Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

MUUT MÄÄRÄYKSET

70 § Velvollisuus avustaa tarkastuslautakuntaa, tilintarkastusta ja ulkoisen tarkastuksen yksikköä

Tarkastuslautakunnalla, tilintarkastajalla ja ulkoisen tarkastuksen tarkastushenkilöstöllä on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu muulta kuntayhtymän viranomaiselta.

71 § Sivutoimi-ilmoitus ja sivutoimilupa

Tarkastuslautakunnan alaisen henkilöstön sivutoimiluvat myöntää tarkastuslautakunta, jolle tehdään myös sivutoimi-ilmoitukset.

72 § Terveystietojen pyytäminen

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 luvun 19 §:n mukaisten terveystietojen pyytämisestä ja tarkastukseen määräämisestä päättää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.