Ohjekirje 7553 / 2021
8.12.2021

Hallintosääntöön perustuva toimivallan käyttö henkilöstöhallinnossa 1.1.2022 alkaen

Määräykset toimivallan siirrosta viranhaltijoille sisältyvät sairaanhoitopiirin hallintosäännön 6. lukuun. Tällä ohjekirjeellä täsmennetään toimivallan käyttöä henkilöstöhallintoon liittyvässä päätöksenteossa.

Henkilöstöhallintoon liittyvässä päätöksenteossa päätösvalta on pääsääntöisesti sidottu päätöksenteon kohteena olevan henkilöstön osalta siihen, mikä viranomainen ottaa ko. viranhaltijan tai työntekijän, ja onko viranhaltija johtavassa asemassa.

Kun arvioidaan, onko viranhaltija tai työntekijä johtavassa asemassa, huomioidaan henkilön virka- ja työtehtävät sekä asema organisaatiossa. Näin sairaanhoitopiirissä katsotaan johtavassa asemassa oleviksi

  • valtuuston valitsemat viranhaltijat
  • yhtymähallinnon prosesseja johtavat viranhaltijat
  • toimialueiden ja palvelukeskuksen johtajat
  • vastuualuejohtajat sekä
  • eräät muut johtavissa asiantuntijatehtävissä toimivat viranhaltijat ja työntekijät.

Luettelo johtavassa ja siihen rinnastettavassa asemassa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä on liitteenä 1.

Henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntayhtymään. Virkasuhteen käyttö pyritään rajaamaan niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa tai tehdään esimerkiksi hankintoihin ja henkilöstöhallintoon liittyviä pää­töksiä, joihin voidaan hakea oikaisua. Viranhaltija voi siirtää hallintosäännössä määrättyä henkilöstöhallinnollista päätösvaltaansa edelleen alaiselleen.

Luettelo tehtävistä, joihin henkilöstö palkataan virkasuhteeseen, on liitteenä 2.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottamista koskevien hallintosäännön määräysten soveltaminen ilmenee liitteestä 3.

Sairaanhoitopiirin johtaja on päättänyt henkilöstöhallinnollisten asioiden toimivallan jakautumisesta eri viranhaltijoiden kesken liitteen 4 mukaisesti.

Tällä ohjekirjeellä kumotaan ohjekirje 115545/2018.

Liitteet

Liite 1: Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät
Liite 2: Virkasuhteessa hoidettavat tehtävät
Liite 3: Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottaminen
Liite 4: Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tarmo Martikainen                                         Raija Ruoranen

Sairaanhoitopiirin johtaja                                HR-johtaja