Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

12. Konsernin sisäiset hankinnat ja keskitetyt palvelut

Kuntayhtymäkonsernin johto vastaa siitä, että kuntayhtymällä ja sen konserniyhteisöillä on käytettävissään laadukkaat ja kokonaisedulliset tuki- ja muut yhteiset palvelut.

Kuntayhtymäkonserni järjestää konserniyhteisöjen tarvitsemat tuki- ja muut yhteiset palvelut lähtökohtaisesti keskitetysti, joko kuntayhtymän tai jonkun konserniyhteisön tuottamana. Siltä osin kun konserniyhteisöjen tarvitsemia palveluja ei ole kuntayhtymäkonsernin sisältä saatavissa, tai niiden käyttö ei muutoin ole tarkoituksenmukaista, palvelut hankitaan markkinoilta.

Päätös keskitetystä tukipalvelusta luopumisesta edellyttää konsernijohdon hyväksyntää.

Konserniyhteisöt noudattavat hankinnoissaan hankintalakia. Kilpailuttamisessa ja hankintapäätöksen valmistelussa käytetään keskitettyä palvelua. Tarkempi ohjeistus hankintojen suorittamisesta on sisällytetty kuntayhtymäkonsernin hankintaohjeeseen.

12.1. Kuntayhtymän hankinnat konserniyhteisöiltä

Kuntayhtymäkonsernin tytäryhteisöt ovat lähtökohtaisesti sairaanhoitopiirin sidosyksikköjä. Kuntayhtymä voi ostaa tässä asemassa olevien konserniyhteisöjen palveluja ilman kilpailutusta, huolehtien kuitenkin siitä, että palvelut ovat laadultaan ja hinnaltaan kilpailukyisiä.

Konserniyhteisöjen on huolehdittava sidosyksikköaseman säilyttämisestä. Tästä johtuen ne voivat myydä palveluitaan ulkoisille asiakkaille ilman erillistä sopimusta konsernijohdon kanssa ainoastaan niin paljon, että niiden sidosyksikköasema ei vaarannu.

Kuntayhtymän hankinnat niiltä konserniyhteisöiltä, jotka eivät ole sen sidosyksikköjä, tehdään kilpailutuksen kautta.

Sairaanhoitopiiri voi hankkia palveluja kuntayhtymän lisäksi myös erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja muiden sopimusasiakkaiden tarpeisiin sen mukaan kuin kuntayhtymän ja edellä mainittujen tahojen kesken on sovittu.

12.2. Konserniyhteisöjen hankinnat kuntayhtymältä tai toinen toisiltaan

Konserniyhteisöt ovat lähtökohtaisesti hankintalain tarkoittamia julkisoikeudellisia laitoksia, ja sellaisina itsenäisiä hankintayksiköitä, joiden on pääsääntöisesti kilpailutettava omat hankintansa.

Uusien yhtiön perustamisen yhteydessä laaditaan yhteistoimintasopimus omistajan kanssa koskien yhtiön ja omistajan välistä työnjakoa hankinnat mukaan lukien. Muutoin, yhtiöiden hankkiessa palveluja kuntayhtymältä tai toiselta konserniyhtiöltä, oikea käytäntö varmistetaan neuvottelemalla kuntayhtymän materiaalikeskuksen kanssa.

Konserniyhteisöjen tarvitsemat konsernin ulkopuolelta hankittavat tarvikkeet ja palvelut kilpailutetaan pääsääntöisesti yhteishankintoina, jotka kuntayhtymän materiaalikeskus hoitaa.

Kun kilpailutus järjestetään tarvikkeista ja palveluista, joita myös kuntayhtymä tai joku sen konserniyhteisö tuottaa, tulee ennen kilpailutusta hankkia konsernijohdon ennakkokäsitys asiasta.

Konserniyhteisöiden tulee olla mukana kuntayhtymän yhteishankinnoissa ja myös erityisvastuualueen yhteishankinnoissa silloin, kun ne käyttävät niitä tarvikkeita ja palveluja, jotka ovat hankinnan kohteena, eikä erillistä painavaa syytä yhteishankinnasta vetäytymiseen ole olemassa.

Vetäytyminen yhteishankinnasta edellyttää konsernijohdon hyväksyntää.