Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

14. Viestintä

Kuntayhtymän ulkoinen ja sisäinen viestintä pohjautuvat erityisesti kuntalakiin, julkisuuslakiin ja yhteistoimintalakiin. Kuntalain 29 §:n mukaisesti kuntayhtymäkonsernin on sopivin tavoin tiedotettava tytäryhteisön toiminnasta silloin, kun se hoitaa kunnallista tehtävää.

Tytäryhteisön on annettava tiedotusta varten kuntayhtymän keskushallintoon viestinnästä vastaavan ohjeiden mukaiset tiedot. Tytäryhteisöllä on lisäksi tiedotusvelvollisuus konsernihallinnolle ennen muun merkittäväksi katsottavan asian julkiseksi tuloa. Ennen tietojen antamista konsernihallinnolle tytäryhteisön on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa.

Tytäryhteisön viestinnän on tuettava konsernin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa.

Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida kuntayhtymän yleiset viestinnän periaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. Konserniyhteisöjen viestinnässä tulee ottaa huomioon myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategia.

Kuntayhtymässä viestinnästä vastaavat hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja. Tytäryhteisöjä koskevasta viestinnästä vastaa yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja. Viestintään liittyvässä yhteistyössä yhteyshenkilönä toimii kuntayhtymän viestintäjohtaja.

Konsernin sisäisessä viestinnässä ensisijaisena työvälineenä on kuntayhtymän intranet, jossa jokaisella yhteisöllä on oma näkymänsä. Erillisissä intraneteissä on turvattava konsernille yhteisen tiedon jakelu.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pääbrändi on Tays. Kuntayhtymän tytäryhteisöjen brändien ja nimivalintojen tulee olla sopusoinnussa pääbrändin kanssa. Tytäryhteisöjen merkittävistä brändimuutoksista tulee neuvotella sairaanhoitopiirin viestintäjohtajan kanssa.

Tytäryhteisö voi rekisteröidä oman domain-nimen.

Silloin kun konserniyhtiössä on merkittävä vähemmistöomistus muilla kuin sairaanhoitopiirillä, tämä voidaan huomioida yhtiön nimessä ja markkinoinnissa.