Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

15. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö

Lakisääteisistä, yliopistosairaaloille asetettujen velvoitteista, koskien lääkärien perus- ja erikoislääkärikoulutusta ja hoitohenkilöstön koulutusta, vastaa se yksikkö (sairaala, liikelaitos, osakeyhtiö, yms.), joka tuottaa ao. lääketieteen erikoisalan ja hoitotyön palveluja. Lääkäreiden koulutusvelvoitteesta aiheutuvat kustannukset katetaan terveydenhuollon erityisvaltionosuudella (EVO).

Terveydenhuoltoalan opetus- ja tutkimustoiminnan järjestäminen kuuluu sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen hallinnoiman yliopistollisen sairaalan tehtäviin.

Kliinisiä palveluja tuottavien yhtiöiden on omalta osaltaan huolehdittava yliopistoja korkeakouluyhteistyön järjestämisestä. Koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä ja sen järjestämisestä sovitaan tarkemmin sairaanhoitopiirin, sairaanhoitopiirin konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä asianomaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla.

Kliinistä toimintaa harjoittavien yhtiöiden on terveydenhuollon toimintayksikköinä järjestettävä toimintansa niin että se täyttää terveydenhuollon erityisvaltionosuuksiin oikeuttavat kriteerit.