Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

16. Kuntayhtymäkonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

16.1 Konsernin valvonta ja riskien hallinta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on julkaistu ohjekirje ”Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä”, jossa sisäisen valvonnan prosessi on kuvattu osana hyvää johtamista. Ohje huomioi myös konserninäkökulman.

Kuntayhtymäkonsernin valvonta vastaa luonteeltaan kuntayhtymän sisäistä valvontaa. Konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto käyttäen apunaan määräämiään vastuuhenkilöitä ja kuntayhtymän sisäistä tarkastusta. Sisäisellä valvonnalla ja riskien hallinnalla pyritään tuottamaan konsernijohdolle riittävä kuva sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asianmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Tarvittaessa konsernijohto voi päättää erillisestä sisäisestä tarkastuksesta, jos normaalin prosessin mukainen valvonta ei ole riittävää.

Konsernivalvonnan kohdealueita ovat erityisesti konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi sekä merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden raportointi ja hallinta.

Konsernivalvonnassa seurataan myös tytäryhteisöjen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä konserniohjeen noudattamista erityisesti keskitetyissä konsernitoiminnoissa ja konsernin sisäisten palvelujen käytössä.

Konsernivalvonnassa seurataan lisäksi riskienhallintajärjestelmien toimivuutta konserniyhteisöissä. Yhteisön hallituksen on huolehdittava siitä, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty.

Konserniyhteisöt toteuttavat sairaanhoitopiirin yhteistä riskienhallintapolitiikkaa osana toiminta- ja taloussuunnitteluaan konsernijohdon päättämässä laajuudessa. Kuntayhtymän riskienhallinnan vastuuhenkilöt antavat tytäryhteisöille ohjeita ja neuvontaa yhtenäiseen riskienhallintaan liittyvissä asioissa.

16.2. Tilintarkastajan valinta

Konserniohjauksen tukemiseksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin on valittava tilintarkastajaksi kuntayhtymän vastuullinen JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö.

Tytäryhteisön tarkastajaksi voidaan valita myös kunnan tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluva KHT- tai HTM-yhteisö.

16.3. Tarkastuslautakunnan tehtävät konsernin tarkastuksessa

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntayhtymäkonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksesta valmistelemalla tilintarkastajan valinta ja tarkastuksen linjaukset.

Tarkastuslautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä on oikeus saada selvityksiä konserniyhteisöjen taloudesta ja toiminnasta ja käydä tutustumassa konserniyhteisöjen toimintaan.

Konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsausten edellyttämät raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle.