Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

6. Kuntayhtymän toimielinten toimivallanjako konserniohjauksessa

Valtuusto

 • määrittelee kuntayhtymän tavoitteet ja sen mukaiset kuntayhtymän omistajapolitiikan linjaukset
 • päättää kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • hyväksyy konserniohjeet
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • arvio konsernijohdon ja yhtiöiden toimintaa itsearviointien ja ulkoisen arvioinnin tulosten perusteella.

Hallitus

 • nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin
 • antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole johtosäännöllä annettu kuntayhtymän muulle viranomaiselle
 • vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä ja valvoo sen toimeenpanoa ja tuloksellisuutta
 • arvioi kokonaisedun toteutumista ja riskien hallinnan kannalta omistajaohjauksen tuloksellisuutta
 • seuraa kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista
 • antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä.

Sairaanhoitopiirin johtaja

 • johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän konsernipolitiikkaa
 • vastaa konserniohjeen mukaan sairaanhoitopiirin johtajalle kuuluvista tehtävistä
 • seuraa kuntayhtymän omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa hallitukselle
 • seuraa kuntayhtymäkonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä hallitukselle.

Johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja

 • vastaavat konsernitasoisesti hallintosäännössä määritellyistä tehtävistään.

Toimialuejohtaja

 • vastaa konserniohjeen mukaan toimialuejohtajalle kuuluvista tehtävistä
 • seuraa toimialallaan kuntayhtymän omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtajalle
 • seuraa toimialallaan kuntayhtymäkonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä sairaanhoitopiirin johtajalle.

Konsernijohto

Konsernijohdolla tarkoitetaan hallitusta ja sairaanhoitopiirin johtajaa, joka voi antaa konserniasioiden valmistelun määräämilleen vastuuhenkilöille.