Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

8. Konsernin talouden suunnittelu ja ohjaus

Konsernin taloutta ja investointeja suunnitellaan ja ohjataan yhteistoiminnassa konsernin kokonaisedun, rajallisten resurssien tehokkaan käytön sekä varallisuusarvon säilyttämisen ja kasvattamisen varmistamiseksi. Talouden ja investointien suunnittelun lähtökohtana ovat kuntastrategia ja siihen sisältyvä omistajapolitiikka, yhtiön liiketoiminta, kuntayhtymän ja yhtiön palvelutuotanto- ja kehittämistavoitteet, investointien lisäarvo sekä arviot toimintaympäristön muutoksista.

Konserniyhteisöillä tulee pääsääntöisesti olla kalenterivuotta vastaava tilikausi.

Kuntayhtymän ja muiden konserniyhteisöjen tilipuitteet poikkeavat joissain määrin toisistaan. Tietosisällöltään yhtenevien tilien osalta pyritään yhdenmukaiseen nimikkeistöön.

Kuntayhtymä noudattaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vahvistamia tilinpäätöskaavoja.

Muut konserniyhteisöt noudattavat kirjanpitoasetuksen mukaisia kaavoja toiminnan luonteesta riippuen.

Kaikissa kuntayhtymäkonserniin kuuluvissa yhteisöissä noudatetaan kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita. Kuntayhtymän osalta kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeisiin ja lausuntoihin perustuen. Muissa konserniyhteisöissä noudatetaan kirjanpitolautakunnan ohjeistusta. Tytäryhteisöjen tilinpidon arvostus- ja jaksotusperiaatteiden tulee olla sairaanhoitopiirin kuntayhtymän emoyhteisössä noudatettavat lukuun ottamatta suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä.