Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtosääntö on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntöä.

Kuntayhtymän valtuuston 27.3.2017 hyväksymä
Voimassa 1.6.2017

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtosääntö

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen (jäljempänä liikelaitos) johtamista varten liikelaitoksella on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä sairaanhoitopiiri) hallituksen alainen johtokunta.

1 § Toimiala

Liikelaitoksen toimialaan kuuluvat terveydenhuollon diagnostiset palvelut ja lääkehuollon palvelujen tuottaminen.

Liikelaitos huolehtii sairaanhoitopiirin diagnostisten palvelujen sekä lääkehuollon palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta lääketieteen perusopetuksesta, erikoislääkärikoulutuksesta, hoitoalojen opetuksesta sekä alansa lääketieteellisestä ja hoitotieteellisestä tutkimuksesta.

Liikelaitos voi tarjota tuottamiaan palveluja myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille terveydenhuollon yksiköille sekä muille palveluja tarvitseville.

2 § Johtokunta

Liikelaitoksen johtamista varten on sairaanhoitopiirin hallituksen alainen johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa.

Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee johtokunnan valtuuston toimikaudeksi. Jäseniä valittaessa on pyrittävä johtokunnan asiantuntijuuteen terveydenhuollon, opetuksen ja tutkimuksen, liiketoiminnan ja hallinnon aloilla.

Lisäksi johtokunnan kokoonpano on mahdollisuuksien mukaan sovitettava sellaiseksi, että se vastaa sairaanhoitopiirin jäsenkuntien suhteellisia osuuksia liikelaitoksen palvelujen käytöstä.

Hallitus määrää yhden (1) johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

3 § Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, johtokunnan tehtävänä liikelaitoksen osalta on

 1. vastata liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa, seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä,
 2. vastata sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta,
 3. hyväksyä talousarvio ja -suunnitelma,
 4. päättää investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista,
 5. päättää nimen kirjoittamiseen oikeutetuista,
 6. valvoa liikelaitoksen etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa
 7. laatia erillistilinpäätös,
 8. antaa toimintakertomus,
 9. tehdä tillinpäätöksen yhteydessä esitys liikelaitoksen tuloksen käsittelystä,
 10. päättää hinnoittelusta,
 11. päättää virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta,
 12. päättää johtavan ylilääkärin nimittämisestä,
 13. päättää liikelaitoksen apteekkarin nimittämisestä,
 14. päättää merkittävistä hankkeista ja sopimuksista talousarvion ja annettujen valtuuksien rajoissa,
 15. päättää toimitusjohtajan varahenkilöstä ja toimitusjohtajan alaisen johtavassa asemassa olevan henkilöstön ottamisesta ja erottamisesta sekä,
 16. päättää toimitusjohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollisista asioista,
 17. päättää pysyvistä toimintaohjeista,
 18. suorittaa muut sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen määräämät tehtävät ja
 19. päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.

4 § Esittely

Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan esittelystä johtokunnan sisäistä järjestystä koskevia asioita lukuun ottamatta.

Asiat esittelee toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan esityksestä johtokunta voi määrätä jotakin asiaa tai asiaryhmää varten muunkin esittelijän.

Toimitusjohtaja voi ottaa esiteltäväkseen muun esittelijän esiteltäväksi kuuluvan asian.

Johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään lisäksi sairaanhoitopiirin hallintosäännössä.

5 § Liikelaitoksen organisaatio ja johtaminen

Liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä.

Liikelaitoksen toimitusjohtajan valitsee sairaanhoitopiirin hallitus.

Liikelaitoksen organisaatiorakenteesta määrätään pysyvillä toimintaohjeilla ja niitä tarvittaessa täydentävillä toimitusjohtajan päätöksillä.

Johtoryhmästä päättää toimitusjohtaja. Johtoryhmässä on myös henkilöstön edustaja.

Tampereen yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat toimia antamansa suostumuksen mukaisesti samalla liikelaitoksessa edustamansa erikoisalan ylilääkärin sivuviranhaltijoina. Yliopiston muut opettajat voivat toimia antamansa suostumuksen mukaisesti samalla liikelaitoksen sivuviranhaltijoina sen mukaan, kuin sairaanhoitopiirin valtuusto tarkemmin määrää.

6 § Toimitusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii sen hallinnon ja taloudenhoidon sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toimitusjohtaja huolehtii johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja antaa johtokunnalle tiedon liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Toimitusjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta

Toimitusjohtaja

 1. päättää suoritettavien töiden ja palveluiden tekemisestä ja hinnoista,
 2. päättää liikelaitosta koskevien sopimusten allekirjoittamisesta,
 3. ottaa ja erottaa muun kuin johtavassa asemassa olevan alaisensa henkilöstön, erikoistuvien lääkärien osaltaan kuultuaan alan kouluttajaa,
 4. päättää henkilöstön tehtävistä,
 5. päättää hallituksen ja johtokunnan antamat yleiset ohjeet huomioon ottaen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta alaisiinsa henkilöihin sekä muista henkilöstöhallinnollisista asioista,
 6. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksissa liikelaitokselle tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisessa,
 7. päättää talousarvion ja johtokunnan antamien valtuuksien rajoissa hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja -antamisesta, palveluksista ja laitteiden koekäyttöön ottamista koskevista tilauksista ja sopimuksista,
 8. päättää liikelaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden käytöstä poistamisesta ja sellaisen tavaran myynnistä, jota ei voida käyttää valmiustarkoituksiin ja jolla ei ole museoarvoa,
 9. päättää talousarvion ja hallituksen tai johtokunnan antamien valtuuksien rajoissa urakoista ja niihin tehtävistä muutoksista, vastaanottotarkistuksista, suunnittelutehtävistä, kiinteistöjen muutostöistä ja niiden kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvistä rakennustöistä,
 10. päättää kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen henkilö ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella,
 11. antaa tarvittavat toimintasäännöt ja muut määräykset liikelaitoksen tehtävien hoitamista varten,
 12. päättää vahingonkorvausten myöntämisestä johtokunnan asettamien rajojen puitteissa,
 13. päättää muutoksen hakemisesta liikelaitosta koskevaan päätökseen tai tuomioon sekä selvitysten ja lausuntojen antamisesta viranomaisille liikelaitoksen nimissä ja
 14. suorittaa muut liikelaitoksen johtokunnan määräämät tehtävät.

Toimitusjohtaja voi edelleen siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.