Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntöä.

Kuntayhtymän valtuuston 27.3.2017 hyväksymä
Voimassa 1.6.2017

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö

1 § Palkkiot ja korvaukset

Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä ja matkakustannuksista sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palk­kiosäännön mukaan.

2 § Kokouspalkkiot

Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille kokouspalkkio. Kokouspalkkion määrän vahvistaa vuosittain valtuusto. Palkkion maksamiseksi edellytetään yli tunnin kestävässä kokouksessa vähintään puolen tunnin yhtäjaksoista läsnäoloa, ellei poissaololle ole esteellisyydestä johtuvaa syytä.

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja.

Puheenjohtajalle tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle sekä toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 prosentilla.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle.

Hallituksen jäsenelle, joka osallistuu muiden hallintoelinten tai hallituksen asettamien toimikuntien kokouksiin hallituksen määräämänä edustajana tai valtuuston kokoukseen, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. Hallituksen päätöksellään asettaman ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksesta maksetaan luottamushenkilöille toimikunnan jäsenelle maksettavan kokouspalkkion suuruinen palkkio kokouksessa tehdyn muistion perusteella.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli luottamushenkilö on saapuvilla kokouksessa yli kolme tuntia, suoritetaan hänelle kokouspalkkion lisäksi 50 prosenttia sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen tai jäljempänä 5 §:ssä mainitun toimituksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.

4 § Vuosipalkkiot

Valtuuston, hallituksen ja johtokunnan sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan vuosipalkkio suorittaa kokonaispalkkiona, joka sisältää tässä säännössä mainitut palkkiot. Vuosipalkkion ja kokonaispalkkion määrän vahvistaa vuosittain valtuusto.

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti yli kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.

5 § Toimituspalkkiot

Katselmus- tai tarkastusmatkasta, neuvottelusta, tiedotustilaisuudesta, tai muusta toimituksesta, johon kuntayhtymän toimielimen jäsen osallistuu toimielimen tai sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen perusteella, ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruinen toimituspalkkio ilman 3 §:n 1 momentin mukaista korotusta. Hallituksen päättämistä valtuuston ja hallituksen strategia- ja koulutustilaisuuksista sekä iltakouluista maksetaan asianomaisen toimielimen yksinkertainen kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

6 § Ansionmenetyskorvaus

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus ansionmenetyksestä suoritetaan todellisten kustannusten mukaisesti.

Saadakseen korvauksen ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä ja hyväksyttävä selvitys kustannuksista. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan.

Edellä 2, 3 ja 4 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 14 euron tuntipalkan mukainen. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 4 momentissa mainittujen kustannusten määrästä.

Edellä 1 ja 5 momenteissa mainittuja euromääriä tarkistetaan kulloinkin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusta vastaavasti lähimpään täyteen euroon pyöristettynä.

7 § Erityistehtävät

Sellaisesta luottamustehtävästä, jota ei mainita tässä säännössä, valtuusto määrää tarvittaessa palkkion erikseen.

8 § Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, noudattaen soveltuvin osin kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

9 § Vaatimuksen esittäminen

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu, jollei myöhemmin esittämiselle ole perusteltua syytä.

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain, jollei hallitus toisin päätä.

Tästä palkkiosäännöstä aiheutuvat tulkintaerimielisyydet ratkaisee ensiasteena sairaanhoitopiirin johtaja.