Perussopimus

2. luku Valtuusto

7 § Jäsenten lukumäärä ja äänivalta

Valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan seuraavasti:

Kunnan asukasluku  Jäsenten luku
2 000 tai vähemmän 1
2 001 - 8 000    2
8 001 - 25 000  3
25 001 - 100 000     4
100 001 - tai enemmän    5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Lisäksi Tampereen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta
(1 000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta ja johtokuntia valittaessa.

8 § Päätösvaltaisuus

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

9 § Toiminta

Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.