Perussopimus

3. luku Hallitus

10 § Kokoonpano

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yksitoista (11) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Yksi (1) jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi.

Tampereen yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen lisäksi kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano on Tampereen yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallitusta valittaessa on lisäksi pyrittävä siihen, että hallituksen kokoonpano muodostuu alueellisesti tasapuoliseksi.

11 § Hallituksen tehtävät

Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus.

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole kuntayhtymän hallintosäännöllä siirretty kuntayhtymän muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.

Sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus hallituksen puheenjohtajan ohella käyttää hallituksen puhevaltaa.

Kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.

Hallituksen muista tehtävistä, määrätään tämän perussopimuksen 12 §:ssä ja kuntayhtymän hallintosäännössä.

12 § Siirretty päätösvalta

Valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi, jollei tässä perussopimuksessa tai hallintosäännössä ole toisin määrätty:

 1. viranhaltijan ja työntekijän ottaminen kuntayhtymän yhtymähallinnon ja Tampereen yliopistollisen sairaalan sekä virkaan tai tehtävään. Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan ottaa virkaan kuitenkin valtuusto;

 2. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltaminen siltä osin kuin se sopimuksessa määrätyssä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkintaan;

 3. päättäminen perusteista, joiden mukaisesti palveluja annetaan kuntayhtymän ulkopuolelle;

 4. hankkeissa ja hankinnoissa noudatettavista periaatteista määrääminen ja hankkeista ja hankinnoista päättäminen, mikäli niitä ei ole siirretty johtokunnan tai viranhaltijan päätettäväksi;

 5. maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista;

 6. vapautuksen ja lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun suorittamisesta;

 7. kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttaminen;

 8. kuntayhtymän omaisuuden vuokralle antaminen, irtaimen omaisuuden myynti ja kiinteän omaisuuden myynti 100 000 euroon saakka sekä kiinteän omaisuuden ostaminen;

 9. kuntayhtymän lainanotosta päättäminen valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa;

 10. kuntayhtymän edustajien nimeämisestä päättäminen sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille;

 11. tarpeelliset ratkaisut valtuuston vuosittain tekemän tilapäisvelan ottamista koskevan päätöksen toteuttamiseksi kuntayhtymän maksuvalmiuden sitä vaatiessa.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

Päätösvaltaa käyttäessään hallituksen on noudatettava valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai muutoin antamia yleisiä ohjeita.

Hallitus voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle.