Perussopimus

6. luku Suunnittelu ja talous

16 § Talousarvio ja -suunnitelma

Kuntayhtymän valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion tulee perustua palvelusopimuksiin.

Hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on lähetettävä jäsenkunnille tiedoksi vuoden loppuun mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on toimitettava hallitukselle viimeistään 30. päivänä syyskuuta.

Hallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on toimitettava valtuustolle ja jäsenkunnille viimeistään 30. päivänä marraskuuta.

Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta valtuuston kokouksen jälkeen vuoden loppuun mennessä.

17 § Sopimusohjaus

Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain kuntayhtymän tuottamien palvelujen määrästä, laadusta ja järjestämistavasta seuraavan vuoden aikana. Palvelusopimus seuraavan vuoden palveluista on tehtävä viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Jäsenkunnat voivat muodostaa tilaajarenkaan, joka sopii tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien puolesta kuntayhtymän tuottamien palvelujen määrästä, laadusta ja järjestämistavasta seuraavan vuoden aikana. Jäsenkunnat päättävät tilaajarenkaan muodostamisesta yhtäpitävin päätöksin viimeistään talousarviovuotta edeltävän helmikuun loppuun mennessä. Tilaajarenkaan muodostamispäätöksessä määrätään, kuka tai ketkä edustavat tilaajarengasta ja käyttävät sen puolesta puhevaltaa sekä miten korvaukset kuntayhtymän tuottamista palveluista laskutetaan ja jaetaan tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien kesken. Sopimus tilaajarenkaan seuraavan vuoden palvelujen käytöstä on tehtävä viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Kuntayhtymän 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista palveluista ja niiden sisällöstä sekä hinnoista päättää kuntayhtymän hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää kuntayhtymän valtuusto.

Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaa tai tilaajarengasta talousarviovuoden aikana ennakkoon kahdesti kuukaudessa 1/24 sopimuksen loppusummasta. Palvelujen toteutuneeseen käyttöön perustuvan tasauslaskun kuntayhtymä tekee talousarviovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tasauslaskussa otetaan huomioon palvelujen todellisen käytön ja kuntayhtymän hallituksen päättämien hintojen lisäksi 20 §:ssä mainittu potilaskohtaisten kustannusten tasaaminen.

Mikäli jäsenkunta ja kuntayhtymä eivät tee sopimusta seuraavan vuoden palvelujen käytöstä lokakuun loppuun mennessä kuntayhtymä perii palvelujen käytöstä kuntayhtymän hallituksen päättämien hintojen mukaisen korvauksen, joka on sama kuin muilta jäsenkunnilta perittävä korvaus. Kuntayhtymä laskuttaa käytetyistä palveluista kahden viikon välein.

18 § Sopimusohjaus 3 §:n 2 ja 3 momentin tarkoittamissa palveluissa

Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain kuntayhtymän tuottamien palvelujen määrästä, laadusta ja järjestämistavasta seuraavan vuoden aikana. Palvelusopimus seuraavan vuoden palveluista on tehtävä viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Kuntayhtymän 3 §:n 2 ja 3 momentin tarkoittamista palveluista ja niiden sisällöstä sekä hinnoista päättää kuntayhtymän hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää kuntayhtymän valtuusto.

Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaa talousarviovuoden aikana ennakkoon kahdesti kuukaudessa 1/24 sopimuksen loppusummasta.

Mikäli jäsenkunta ja kuntayhtymä eivät tee sopimusta seuraavan vuoden palvelujen käytöstä lokakuun loppuun mennessä kuntayhtymä perii palvelujen käytöstä kuntayhtymän hallituksen päättämien hintojen mukaisen korvauksen. Kuntayhtymä laskuttaa käytetyistä palveluista kahden viikon välein.

Edellä 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta toiminnasta kuntayhtymälle kertyvien tuottojen pitää kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Edellä mainitusta toiminnasta syntyneen alijäämän kattaminen ja ylijäämän palauttaminen suoritetaan ao. tilikauden ja ao. jäsenkuntien palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa ennen valtuuston mahdollisesti 25 §:n perusteella päättämää kuntayhtymän tilikauden ali- tai ylijäämän käsittelyä.

19 § Investointien pääomarahoitus ja vieraan pääoman lyhennysten rahoitus

Investoinnit voidaan valtuuston päättämällä tavalla rahoittaa kuntayhtymän tulorahoituksella ja kassavaroin, peruspääomaa korottamalla, vieraalla pääomalla tai erillisellä investointiin kohdennetulla rahoitusosuudella.

Peruspääoman korotukset jakaantuvat jäsenkuntien kesken 5 §:n pääomaosuuksien suhteessa, mikäli jäsenkunnat eivät keskenään toisin sovi.

Investointeihin käytetyn vieraan pääoman korot ja lyhennykset rahoitetaan palvelujen myynnin suhteessa niiltä sairaaloilta ja toimintayksiköiltä sekä liikelaitoksilta, joiden investointeihin lainat on otettu.

20 § Potilaskohtaisten kustannusten tasaaminen

Erikoissairaanhoitolain 56 a §:n tarkoittamien jäsenkunnalle aiheutuvien poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannuksien tasaamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä vuosittain tilikauden alun asukaslukuun perustuva valtuuston vahvistama maksu. Potilaskohtaisten kustannusten tasaamisesta päättää valtuusto.

21 § Erityisvelvoitteiden kattaminen

Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannuksien kattamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä tilikauden alun asukaslukuun perustuva maksu, jonka valtuusto vuosittain vahvistaa. Maksun vahvistamisen yhteydessä valtuusto hyväksyy ne toiminnot, joista aiheutuvat kustannukset erityisvelvoitemaksulla katetaan.

22 § Maksuehto ja viivästyskorko

Palvelumaksujen ja perussopimuksen muiden suorituksien erääntymisajat määritellään siten, että jäsenkunnalle jää vähintään neljäntoista (14) päivän suoritusaika. Valtuusto päättää 20 ja 21 §:ssä mainittujen asukaslukuun perustuvien maksujen sekä 19 §:ssä mainittujen peruspääoman korotuksien perimisajankohdista.

Viivästyneelle suoritukselle jäsenkunta tai kuntayhtymä maksaa vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.