Perussopimus

7. luku Tilinpäätös ja toimintakertomus

23 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen

Tilinpäätös ja toimintakertomus on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.

24 § Rahastojen perustaminen

Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää valtuusto. Päätös edellyttää, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) saapuvilla olevien valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.

25 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen sekä ali- ja ylijäämän käsittely

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Valtuusto voi päättää, että edellisen tilikauden ylijäämä palautetaan seuraavalla tilikaudella jäsenkunnille edellisen tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa ja vastaavasti tilikauden alijäämä voidaan rahoittaa jäsenkunnilta tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa. Valtuusto voi päättää palauttaa jäsenkunnilleen taseeseen kertynyttä edellisten vuosien ylijäämää peruspääomien mukaisessa suhteessa.