Perussopimus

8. luku Hallinnon ja talouden tarkastus

26 § Tarkastuslautakunta

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa (410/2015) ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakuntaan valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja viisi jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

27 § Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista selvitykset sekä hallituksen lausunto toukokuun loppuun mennessä.