Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää johtamista

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sairaanhoitopiirin sisäisiä toimia, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Siihen sisältyvät toimenpiteet, joilla hallitaan riskejä sekä edistetään tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisen valvonnan ohje on tarkoitettu erityisesti johdon ja esimiesten, mutta lisäksi myös muun henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön. Ohjeessa kuvataan sairaanhoitopiirin valvontajärjestelmä ja kerrotaan, mitä on sisäinen valvonta, miten se liittyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden tehtäviin ja mitkä ovat heidän vastuunsa sisäisen valvonnan järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain 23 §:n mukaan hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa toimintaa siten, että valtuuston asettamat tavoitteet pyritään saavuttamaan. Johtavan viranhaltijan on järjestettävä vastuullaan oleva toiminta tehokkaaksi, päämäärätietoiseksi ja tavoitteet saavuttavaksi. Vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on jokaisella tilivelvollisella ja esimiehellä.

Tämä ohje korvaa aiemman "Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä" -ohjeen. Tässä ohjeessa sisäinen valvonta on kuvattu prosessilähtöisesti osana hyvää johtamista.