Taysin sosiaalisen median kanavat

Tays viestii organisaationa monissa some-kanavissa. Uusia kanavia Taysille otetaan käyttöön vain harkitusti, kohderyhmälähtöisesti ja yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa.

Facebook

Facebook-kanavat on suunnattu pääosin asiakasviestintään.

Tays.fi
Ylisfestarit 
Tays.ensihoitokeskus 

tsec.fi (Tampere Surgical Education Centre, ammattilaisviestintä)

Twitter

@tays_sairaala

@biopankki

Twitterin suurimmat käyttäjäryhmät ovat media, päättäjät, asiantuntijat.

LinkedIn

Taysin LinkedIn-profiili on suunnattu asiantuntijoille ja ammattilaisille. Sisältö painottuu koulutus-, tutkimus- ja rekrytointiviestintään.

www.linkedin.com/company/tays/

Youtube

Taysin videot jaetaan Taysin Youtube-kanavassa

Instagram

/tays_sairaala
/taysosaaminen
/tays_syntymapaikka

Sosiaalisen median ohje

Sairaanhoitopiirin sosiaalisen median ohjeen tarkoituksena on

  • linjata Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteet ja toimintaperiaatteet sosiaalisessa mediassa
  • opastaa työntekijöitä toimimaan sosiaalisessa mediassa työ- ja vapaa-aikanaan.

Sosiaalisen median määritelmä

Sosiaalisen median palveluissa julkaistaan, jaetaan, ylläpidetään ja arvioidaan sisältöjä, keskustellaan, verkostoidutaan, pelataan ja vietetään aikaa muiden käyttäjien kanssa. Sosiaalisen median palvelut perustuvat pitkälti käyttäjien itsensä luomiin ja ylläpitämiin sisältöihin.

Sosiaalisella medialla viitataan usein kaupallisiin palveluihin, mutta samaa toimintalogiikkaa hyödynnetään myös sairaanhoitopiirin omissa järjestelmissä ja palveluissa, kuten Intran uutisten kommentointina ja blogeina.

Sosiaalisen median palveluita ovat esimerkiksi blogit, Facebook, Instagram, keskustelupalstat, LinkedIn, podcastit, Skype, Slideshare, Vimeo, WhatsApp, YouTube, Wikipedia ja muut wiki-projektit.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sosiaalisessa mediassa

Kohderyhmät

Sosiaalisen median hyödyntäminen on osa sairaanhoitopiirin julkista verkkoviestintää, joka on tarkoitettu sairaanhoitopiirin toiminnasta kiinnostuneelle väestölle, potentiaalisille työntekijöille, päättäjille ja ammattilaisille. Kohderyhmäpainotukset vaihtelevat kanavittain.

Tavoitteet ja hyödyt

Läsnäolo verkon eri palveluissa lisää sairaanhoitopiirin palveluiden ja osaajien näkyvyyttä. Sosiaalinen media tarjoaa sairaanhoitopiirille mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen viestintään ja palautteen saamiseen. Lisäksi se tarjoaa muita viestintäkeinoja matalamman kynnyksen jakaa kiinnostavaa sisältöä verkossa helposti ja kustannustehokkaasti suoraan väestölle. Sosiaalisen median hyödyntäminen voi parhaimmillaan tukea uusien toimintamallien kehittämistä, viestinnän tehostamista ja koko toiminnan kehittymistä sekä maineen hallintaa.

Periaatteet ja vastuut

Sosiaalisen median toimintalogiikan ja kaupallisten palveluiden hyödyntämisessä noudatetaan sairaanhoitopiirin viestintäohjelmaa ja graafista ohjeistoa.

Taysin some-viestintä on keskitetty yhteisiin Taysin brändin mukaisiin some-kanaviin, joissa voidaan julkaista kaikkien yksiköiden uutisia. Taysin some-kanavilla voi olla sisällöntuottajia eri yksiköistä.Uusia kanavia perustetaan vain erityisistä syistä, suunnitelmallisesti ja yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa. 

Sosiaalisen median käyttö työtehtävissä ja vapaa-ajalla

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kannustaa työntekijöitään verkostoitumaan ja tuomaan esille asiantuntemustaan eri medioissa. Työntekijöiden tulee erottaa sosiaalisen median eri näkökulmat: toimiiko sosiaalisessa mediassa yksityishenkilönä vai työnantajan, työyhteisön tai ammattikunnan edustajana.

Näin toimit somessa. (Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.)

Toiminnan julkisuus

Sosiaalisessa mediassa jaettuun sisältöön tulee aina suhtautua siten kuin se olisi täysin julkista. Vaikka julkaisisit sisältöä rajatulle ryhmälle, se voidaan aina tulostaa, kopioida, tallentaa ja jakaa ulkopuolisille. Palveluntarjoaja voi myös muuttaa palveluidensa käyttöehtoja niin halutessaan, jolloin rajatulle yleisölle suunnattu sisältö voikin muuttua julkiseksi.

Salassapitovelvollisuus ja eettiset ohjeet

Sosiaalisessa mediassa toimiminen edellyttää työtehtäviin liittyvien salassapitovelvollisuuden, asiallisen käyttäytymis- ja vuorovaikutustavan sekä sairaanhoitopiirin eettisten periaatteiden ja ammattialojen eettisten ohjeiden noudattamista.

Mikäli potilas tai asiakas pyytää sinua liittymään sosiaalisen median verkostoonsa, ole kuitenkin tarkkana, sillä verkostoituminen ei saa vaarantaa potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön välisen hoitosuhteen puolueettomuutta ja asianmukaisuutta tai aiheuttaa väärinkäsityksiä toiminnastasi terveydenhuoltoalan ammattihenkilönä. Harkitse huolellisesti onko liittyminen potilaan tai asiakkaan verkostoon edes yksityishenkilönä mahdollista.

Työajan ja -välineiden käyttö

Työaika ja työvälineet on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen. Työajalla ja työvälineillä voit käyttää sosiaalista mediaa, mikäli se liittyy työtehtäviesi hoitamiseen. Muuhun tarkoitukseen sosiaalisen median käyttö on kielletty.

Omien laitteiden (esim. puhelinten ja tablettitietokoneiden) käyttäminen työtehtävien aikana on sallittu silloin, kun siihen on erityinen syy. Kaikkien matkapuhelinten ja matkapuhelinverkkoa hyödyntävien laitteiden käyttö on sairaaloissa edelleen rajoitettua, sillä ne saattavat aiheuttaa haittaa potilashoidossa käytettäville laitteille.

Työpaikalla edustat aina paitsi itseäsi myös koko työyhteisöäsi, ammattikuntaasi ja työnantajaasi. Siksi sosiaalisen median käyttöä kannattaa harkita myös tauoilla, sillä se voi aiheuttaa muille (potilaille, asiakkaille, sairaalan vieraille, työtovereille) väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä työajan käytöstä.

Tietoturva

Verkosta ladattu tai suoratoistettava materiaali, kuten televisio-ohjelmien ja videoiden katselu, kuormittaa sairaanhoitopiirin verkkoa ja se voi hidastaa tai pahimmillaan estää muiden tietojärjestelmien, kuten potilastietojärjestelmien käyttöä. Sosiaalisen median palvelujen käyttö on tietoturvariski, eikä niissä olevien linkkien turvallisuudesta ole takeita. Älä avaa linkkejä, joiden sisällöstä sinulla ei ole varmuutta.

Sosiaalisen median palveluihin ei saa rekisteröityä eikä kirjautua työnantajan sähköpostiosoitteella, muuten kuin työtehtävien hoitamiseksi. Sosiaalisen median heikon tietoturvan vuoksi palveluihin ei saa perustaa työyhteisön työhön liittyviä suljettuja ryhmiä.

Tekijänoikeudet

Sairaalassa ja työyksiköissä kuvaaminen on pääsääntöisesti rajoitettua, joten et voi ottaa vapaasti työpaikaltasi kuvia ja jakaa niitä verkossa. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys viestintäyksikköön. Sosiaalista mediaa koskevat samat tekijänoikeussäännöt, kuin muutakin verkkoa. Älä koskaan julkaise verkossa tai ota sieltä käyttöösi materiaalia (kuvia, videoita, tekstiä, grafiikkaa), johon sinulla ei ole lupaa tai joka ei ole erikseen tarkoitettu jaettavaksi.

Toiminta vapaa-aikana

Työntekijän on oltava vapaa-ajallaankin lojaali työnantajaa kohtaan ja työnantajasta ja työyhteisöstä on puhuttava asiallisesti ja noudatettava salassapitovelvollisuutta.

Mikäli ilmoitat työnantajasi sosiaalisen median palveluissa, on syytä huomioida, että edustat silloin sairaanhoitopiiriä vähintään epävirallisesti.

Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi koskee myös toimintaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalista mediaa ei pidä käyttää työpaikan sisäisten asioiden, ongelmien ja ristiriitojen käsittelyyn.

Keskusteluun osallistuminen

Sairaanhoitopiirin nimissä julkiseen keskusteluun verkossa osallistuu viestintäpalvelut tai erikseen sovittava asiantuntija. Voit osallistua työntekijänä julkiseen keskusteluun, mikäli se kuuluu työtehtäviisi. Tällöin siitä on suositeltavaa keskustella etukäteen oman esimiehen kanssa, jos on tarkoitus osallistua asiantuntijana verkkokeskusteluun tai pitää esimerkiksi asiantuntijablogia.

Vapaa-ajallaan jokainen työntekijä voi osallistua sairaanhoitopiiriin liittyvään julkiseen keskusteluun yleisellä tasolla. Henkilöön liittyviä kommentteja on syytä välttää. Kysy aina työkavereiltasi etukäteen lupa, jos käytät tai jaat heihin liittyvää tietoa verkossa.

Väärinkäytöksiin puuttuminen

Jokainen vastaa omasta toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa jaettua sisältöä voidaan käyttää todistusaineistona ristiriitatilanteissa ja poliisitutkinnassa voidaan selvittää yksityisiksi rajattuja tietoja ja nimimerkin käyttöä.

Esimiesten tehtävänä on valvoa sosiaalisen median käyttöä ja perehdyttää myös uudet työntekijät ohjeisiin. Jokainen työntekijä voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Sosiaalisen median käyttäminen sairaanhoitopiirin ohjeiden vastaisesti voi johtaa myös vakaviin työnjohdollisiin toimenpiteisiin.

Työyksikön käytäntöjä on hyvä tarkistaa ajoittain ja samalla sopia työntekijöiden välisistä pelisäännöistä, jotta sosiaalisen median käyttö työssä on laadukasta ja hallittua eikä siitä aiheudu ongelmia tai väärinkäytöksiä.

Sosiaalisen median ohje on käsitelty sairaanhoitopiirin verkkoviestinnän ohjausryhmässä 9.5.2014, johtoryhmässä 12.5.2014 ja annettu hallitukselle tiedoksi 16.6.2014.