Toimivallan siirrot

Sairaanhoitopiirin hallintosäännössä on kuvattu johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja päätösvalta (§:t 12-13, 15 ja 17-18):

Toimielin ja viranhaltija voi siirtää hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Sairaanhoitopiirin hallitus

Toimivaltuuksien tarkentaminen talouden ja rahoituksen prosessissa (23.11.2015 § 187)

 • Talousjohtaja päättää kuntayhtymän sijoitustoiminnasta ja tilinkäyttövaltuutuksien myöntämisestä; hyväksyy ja allekirjoittaa tehtäviinsä kuuluvat sopimukset, ilmoitukset ja muut asiakirjat sekä määrittää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen operatiiviset tehtävät ja vastuut alaisilleen viran- ja toimenhaltijoille.
 • Laskentapäällikkö päättää muista kuntayhtymän operatiivisen rahatoimen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä sekä hyväksyy ja allekirjoittaa tehtäviinsä kuuluvat sopimukset, ilmoitukset ja muut asiakirjat.

Arkistotoimen vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä (21.3.2016 § 51)

 • Arkistopäällikkö on arkistolain (831/1994) 9 §:ssä mainittu arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista huolehtiva toimihenkilö, sekä kehittää, ohjaa ja yhteensovittaa sairaanhoitopiirin asiakirjahallintoa ja arkistotoimen hoitoa, vastaa kuntayhtymän keskusarkiston ja kirjaamon toiminnasta sekä keskusarkiston säilytys-, hoito- ja käyttöpalvelutehtävistä.
 • Hallintojohtaja hyväksyy sairaanhoitopiirissä laaditut yleisiä hallinnollisia asioita koskevat asiakirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet.
 • Johtajaylilääkäri hyväksyy potilaan hoitoa ja potilastietoja sisältäviä asiakirjoja koskevat asiakirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet.

Lahjoitusten hallinnointi (21.11.2016 § 183)

 • Talousjohtaja tai hänen määräämänsä edustaa sairaanhoitopiiriä enintään 100 000 euron lahjoitusten vastaanottamisessa ja muissa lahjoituksiin liittyvissä toimenpiteissä sekä luovuttaa lahjoitukset Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle.

Uuden hallintosäännön mukaiset toimintatavat (29.5.2017 § 96)

 • Hallintojohtajan lisäksi hallintosihteeri voi allekirjoittaa hallituksen pöytäkirjanotteen sekä todistaa oikeaksi hallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset.

Toimivallan delegointi henkilöstöasioissa (19.11.2018 § 150)

 • Sairaanhoitopiirin johtaja päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta.
 • HR-johtaja päättää hallituksen päätösvaltaan kuuluvien nimikkeiden muuttamisesta.

Sairaanhoitopiirin johtaja

Päätösvallan siirtäminen tutkimustoimintaan liittyvien sopimusten ja hankkeiden osalta (4.4.2019 § 61)

Toimivallan siirto/Rakentamiseen ja kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvän irtaimen omaisuuden sekä maa-aineksen myynti/Petri Laurikka (8.9.2015 § 174)

Toimivallan siirto / Sopimusten hyväksyminen oman alueen osalta 1.2.2014 lukien (17.2.2014 § 42)

Toimivallan siirto / Hallinnollisen ohjauksen siirtäminen Yhtymähallinnon prosessinomistajille (25.11.2014 § 238)

Päätösvallan siirto / sopimusten hyväksyminen oman alueen osalta / tarkennus vuonna 2014 tehtyyn päätökseen

Toimivallan siirto / Käytöstä poistettava irtaimisto/ Petteri Paavola (26.11.2014 § 239)
 

Sairaanhoitopiirin puhevallan käyttäminen eräissä rikosepäilyissä (22.2.2012 § 63)

 • Turvallisuuspäällikkö tekee ilmoituksen poliisille sairaanhoitopiirin henkilöstöön työtehtävissään kohdistuvista pahoinpitelyepäilyistä sekä sairaanhoitopiirin omaisuuteen kohdistuvista varkaus-, vahingonteko- ja ilkivaltaepäilyistä, ja ilmoittaa sairaanhoitopiirin vaatimukset poliisille ja tuomioistuimelle.

Johtoryhmän kehittämishankkeet 2018 (18.10.2017 § 238)

Johtoryhmän kehittämishankkeet 2019 (12.11.2018 § 198)

Johtoryhmän kehittämishankkeet 2019, jatkopäätös (20.11.2018 § 205)

Uudistamisohjelman kehittämishankkeet 2019 (22.11.2018 § 209)

Virtuaalisairaala-hanke 2019 (28.11.2018 § 227)

UNA-kehittäminen, hankkeet 2019 (28.11.2018 § 228)

Hankintoja koskevat jatkodelegoinnit 1.1.2019 alkaen (29.11.2018 § 229)

Talousjohtaja

Pitkäaikaisessa hoidossa olevien potilaiden maksut (24.2.2017 § 3)

 • Talous- ja laskentapalveluiden toimistopäällikkö päättää pitkäaikaisessa hoidossa olevilta potilailta perittävien maksujen määräämisestä, maksun vapauttamisesta tai lykkäämisestä hallituksen vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Päätösvallan delegointi henkilöstöruokailun hinnoista (12.12.2017 § 18)

 • Ruokapalvelujohtaja päättää henkilöstöruokailun hinnoista.

Hallintojohtaja

Hallintojohtajan toimivallan siirto, vahingonkorvaukset (7.9.2017 § 51)

 • Toimialuejohtaja päättää sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista, jotka koskevat sairaalasta johtuvasta syystä peruutettua käyntiä.