Johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja nimetyt varahenkilöt

Sairaanhoitopiirin johtaja

 • johtaa sairaanhoitopiiriä
 • johtaa hallituksen kanssa kuntayhtymän konsernipolitiikkaa
 • johtaa yliopistollista sairaalaa
 • vastaa toiminta- ja taloussuunnittelusta ja talousarvion toteuttamisesta
 • vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
 • vastaa toiminnan edellyttämistä voimavaroista ja niiden kehittämisestä
 • vastaa viestinnästä
 • vastaa korkeakouluyhteistyöstä
 • vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
 • päättää valtuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta sekä niitä koskevien velkakirjojen hyväksymisestä sekä kuntayhtymän omaisuuteen kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen luovuttamisesta kuntayhtymän ottamien lainojen vakuudeksi
 • päättää talousarvion ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa suunnittelutehtävistä, urakoista ja niihin tehtävistä muutoksista, vastaanottotarkastuksista, kiinteistöjen muutostöistä ja niiden kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvistä rakennustöistä.
 • päättää talousarvion ja hallituksen antamien valtuuksien puitteissa hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja ‑antamisesta, palveluksista ja laitteiden koekäyttöön ottamista koskevista tilauksista ja sopimuksista.
 • päättää sairaalan käytöstä poistetun sellaisen tavaran myynnistä, jota ei voida käyttää valmiustarkoituksiin ja jolla ei ole museoarvoa (toimivallan siirto materiaalipäällikölle / Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.11.2014 § 239)
 • suorittaa muut hallituksen määräämät tehtävät

Sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimivat (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. johtajaylilääkäri
 2. hallintoylihoitaja
 3. talousjohtaja
 4. hallintoylilääkäri

Johtajaylilääkäri

 • johtaa sairaanhoitotoimintaa ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta
 • toimii yliopistollisen sairaalan johtavana lääkärinä
 • vastaa tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa
 • vastaa tiedekeskuksen ja perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta
 • vastaa hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittämisestä sekä terveydenhuollon menetelmien arvioinnista
 • vastaa potilasrekisteristä
 • vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
 • suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät

Johtajaylilääkärin varahenkilönä toimivat (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. hallintoylilääkäri
 2. toimialueen 1 toimialuejohtaja
 3. toimialueen 4 toimialuejohtaja

Hallintoylihoitaja

 • johtaa hoitotyötä ja sen kehittämistä
 • vastaa hoitotyön ohjatusta harjoittelusta ja työssäoppimisesta ja sen kehittämisestä
 • vastaa hoitotieteellisestä tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujenkanssa
 • vastaa asiakaspalvelutoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
 • suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät

Hallintoylihoitajan varahenkilönä toimivat (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. toimialueen 3 ylihoitaja
 2. toimialueen 4 ylihoitaja

Talousjohtaja

 • talouden ja rahoituksen johtaminen
 • vastaa rahoituksesta ja investointikehyksestä
 • vastaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion valmistelusta ja talousseurannasta
 • vastaa riskienhallinnan toimeenpanosta ja vakuuttamisesta
 • vastaa ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta
 • vastaa sisäisen sopimustoiminnan kehittämisestä

Talousjohtajan varahenkilönä toimii (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. laskentapäällikkö

Hallintoylilääkäri

 • yhteisöasiakkuuksien ja tiedolla johtaminen
 • vastaa palvelutarjousten valmistelusta ja palvelusopimusneuvotteluista
 • vastaa tuotteistuksesta ja hinnoittelusta
 • vastaa palvelusopimuksen toteuman analysoinnista ja tiedottamisesta sekä palvelusopimusten hallinnasta ja seurantamenettelyistä
 • vastaa palveluiden markkinoinnista ja myynnistä yhteisöasiakkaille
 • vastaa tiedolla johtamisen kehittämisestä
 • vastaa osaltaan terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

Hallintoylilääkärin varahenkilönä toimii (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. toimialueen 1 toimialuejohtaja

Hallintojohtaja

 • päätösvalmistelun ja toimeenpanon johtaminen
 • vastaa päätösvalmistelusta ja toimeenpanosta
 • vastaa osaltaan muista hallintotehtävistä
 • vastaa lakiasioista
 • toimii valtuuston ja hallituksen sihteerinä

Hallintojohtajan varahenkilönä toimii (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. lakimies virkasuhteisena

Kehitysjohtaja

 • toiminnan ja uudistamisen johtaminen
 • vastaa uudistamisohjelmien mukaisesti sairaanhoitotoiminnan pitkäaikaisesta kehityksestä ja muutosten mahdollistamisesta tilahankkein
 • vastaa osaltaan terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

Kehitysjohtajan varahenkilönä toimii (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. rakennuttajapäällikkö
 2. projektipäällikkö

HR-johtaja

 • henkilöstöresurssien ja työantajatehtävien johtaminen
 • vastaa henkilöstöresurssien suunnittelusta ja hallinnasta
 • vastaa työnantajatehtävien, HR-käytäntöjen ja menetelmien kehittämisestä ja koordinoinnista
 • vastaa henkilöstöpalveluiden kehittämisestä
 • vastaa henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisestä
 • vastaa osaltaan tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyöstä

HR-johtajan varahenkilönä toimivat (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. HR-päällikkö

Tietohallintojohtaja

 • tietohallinnon johtaminen
 • vastaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) sekä tietojärjestelmien hyödyntämisen strategiasta
 • vastaa kokonaisarkkitehtuurista ja sen toteutumisesta
 • vastaa tietoturvasta sekä ICT-sektoria koskevan erityislainsäädännön huomioimisesta
 • vastaa ICT- ja lääkintälaiteinvestointiprosessista ja yhtymätasoisista hankkeista
 • vastaa osaltaan alansa yhteistyöstä

Tietohallintojohtajan varahenkilönä toimii (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. palvelukeskuksen johtaja

Viestintäjohtaja

 • sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtaminen
 • vastaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategisesta valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta
 • vastaa sähköisistä ja painetuista viestintäkanavista
 • vastaa mediasuhteista ja maineenhallinnasta
 • vastaa markkinointiviestinnästä

Viestintäjohtajan varahenkilönä toimii (shp johtajan päätös 30.3.2020 §45):

 1. Viestintäasiantuntija

Toimialuejohtaja ja palvelukeskuksen johtaja

 • vastaa toimialueensa ja palvelukeskuksen toiminnasta ja taloudesta
 • johtaa toimintaa kliinisillä toimialueilla yhteistyössä varahenkilön kanssa
 • suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät
 • johtaa toimialuettaan yhteistyössä yhtymähallinnon prosesseista vastaavien viran- ja toimenhaltijoiden kanssa

Toimialuejohtajan ja palvelukeskuksen johtajan varahenkilö hoitaa johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Kliinisillä toimialueilla toimialuejohtaja toimii sairaanhoidollisissa asioissa johtajaylilääkärin alaisuudessa.

Vastuualuejohtaja

 • vastaa vastuualueensa toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta
 • johtaa vastuualueensa toimintaa ja toiminnan yhteensovittamista muiden vastuualueiden kanssa toimialuejohtajan tai palvelukeskuksen johtajan alaisuudessa.

Vastuualuejohtajan varahenkilö hoitaa vastuualuejohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Vastuuyksikön esimies

 • vastaa toimintayksikön toiminnasta
 • johtaa ja kehittää toimintaa vastuualuejohtajan alaisuudessa.