Toimivalta asiakirjahallinnon järjestämisessä

Hallituksen asiakirjahallinnon tehtävät (HS 45 §)

Hallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty sairaanhoitopiirin eri tehtävissä arkistolain mukaisesti. Hallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka arkistolain mukaisesti johtaa arkistointia ja huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.

Hallitus on päätöksellään 21.3.2016 § 51 hyväksynyt arkistotoimen vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä:

Arkistopäällikkö

  • johtaa arkistointia ja arkistonmuodostusta
  • huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista
  • kehittää, ohjaa ja yhteen sovittaa sairaanhoitopiirin asiakirjahallintoa ja arkistotoimen hoitoa
  • vastaa kuntayhtymän keskusarkiston ja kirjaamon toiminnasta
  • vastaa keskusarkiston säilytys-, hoito- ja käyttöpalvelutehtävistä.

Hallintojohtaja

  • hyväksyy sairaanhoitopiirissä laaditut yleisiä hallinnollisia asioita koskevat asiakirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet.

Johtajaylilääkäri

  • hyväksyy potilaan hoitoa ja potilastietoja sisältäviä asiakirjoja koskevat asiakirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet.