Toimivalta asiakirjoja koskevissa asioissa

Kuntayhtymän asiakirjojen allekirjoittaminen (HS 108 §)

Sairaanhoitopiirin johtaja

  • tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa sairaanhoitopiirin puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset ja sen kirjelmät.

Talousjohtaja ja laskentapäällikkö

  • allekirjoittavat tehtäviinsä kuuluvat kirjeet, sopimukset, ilmoitukset ja muut asiakirjat sekä maksuliikenteen hoidossa tarvittavat asiakirjat (toimivallan delegointi / hallituksen päätös 23.11.2015 § 187).

Viranhaltija

  • allekirjoittaa päätökset päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa. 
  • Sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, jolle on hallintosäännön mukaisesti delegoitu toimivalta sopimuksen hyväksymiseen (sopimiuksen hyväksyjä).

Pöytäkirjanpitäjä

  • allekirjoittaa toimielimen asiakirjoista annettavat otteet sekä todistaa oikeaksi toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset.

Hallintosihteeri

  • allekirjoittaa hallituksen pöytäkirjanotteen ja todistaa oikeaksi hallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset (toimivallan delegointi / hallituksen päätös 29.5.2017 § 96).

Valmistelija

  • allekirjoittaa valmistelua koskevat asiakirjat.

Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen (HS 109 §)

Sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, talousjohtaja tai hallintojohtaja ottavat vastaan sairaanhoitopiirille tulevia tiedoksiantoja.

Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta (HS 26 §)

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan

Johtajaylilääkäri

  • päättää asiakirjan antamista koskevan ratkaisuvallan käyttämisestä potilastietojen osalta

Hallintojohtaja

  • päättää asiakirjan antamista koskevan ratkaisuvallan käyttämisestä muiden sairaanhoitopiirin asiakirjojen osalta

Viranhaltija

  • antaa tiedon julkisesta asiakirjasta siltä osin, kun se kuuluu omaan asemaan ja tehtävään.


Julkisuuslain 14 §:n mukaan tieto julkisesta asiakirjasta on annettava viimeistään kahden viikon kuluessa asiakirjapyynnön saapumisesta. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava viimeistään kuukauden kuluessa asiakirjan pyynnöstä.