Toimivalta hankintoja koskevissa asioissa

Sairaanhoitopiirin johtaja päättää (HS 23 §) talousarvion ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa

  • suunnittelutehtävistä, urakoista ja niihin tehtävistä muutoksista,
  • vastaanottotarkastuksista,
  • kiinteistöjen muutostöistä ja niiden kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvistä rakennustöistä sekä
  • hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja -antamisesta sekä
  • palveluksista ja laitteiden koekäyttöön ottamista koskevista tilauksista ja sopimuksista.

Toimielin ja viranhaltija voi siirtää hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. (HS 25 §.)

Viranhaltija, jolle on siirretty hankintoja koskevaa päätösvaltaa, ei voi siirtää päätösvaltaansa edelleen.

Siirretyn päätösvallan perusteella hankinnoista päättävä viranhaltija vastaa siitä, että vastuullaan olevan toiminnan kilpailutettuihin hankintasopimuksiin liittyvät tilausoikeudet on määritelty työtehtävien mukaisesti ja rajattu euromääräisesti.

Keskitetty hankintavaltuus tarkoittaa, että vain hankintaan valtuutettu viranhaltija voi sairaanhoitopiirin tasolla tehdä ko. hankintapäätöksiä.

Viestintäpalveluiden hankinta edellyttää viestintäjohtajan ennakkohyväksyntää.

Viranhaltijoiden, joille päätösvaltaa on siirretty, tulee valvoa hankintamenettelyyn sisältyvien tilausvaltuuksien käyttöä ja laskujen hyväksymisen asianmukaisuutta.

Kynnysarvot alittavat (60 te) hankinnat tilataan kilpailutetuilta sopimustoimittajilta. Tilaukset tekee hankintavaltuudet omaava viranhaltija tai hänen nimeämänsä henkilö.