Toimivalta henkilöstöasioissa

Viran/toimen perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen (HS 30 §)

Valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimekkeen muuttamisesta päättää hallitus.

Sairaanhoitopiirin johtaja

 • päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta (toimivallan delegointi / hallituksen päätös 19.11.2018 150 §)

HR-johtaja

 • päättää hallituksen päätösvaltaan kuuluvien nimikkeiden muuttamisesta (toimivallan delegointi / hallituksen päätös 19.11.2018 150 §)

Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi (HS 31 §)

Hallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

Henkilöstön valinta (HS 34 §)

Valtuusto

 • ottaa sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan.

Hallitus

 • ottaa yhtymähallinnon prosesseja johtavat viran- ja toimenhaltijat.

Sairaanhoitopiirin johtaja

 • ottaa yhtymähallinnon muun kuin johtavassa asemassa olevan henkilökunnan,
 • yliopistollisen sairaalan ylilääkärin, osastonylilääkärin ja ylihoitajan sekä
 • muut kuin valtuuston ja hallituksen ottamat johtavassa asemassa olevat yliopistollisen sairaalan viran- ja toimenhaltijat.

Toimialueen ja palvelukeskuksen johtaja

 • ottaa muun kuin johtavassa asemassa olevan alaisensa henkilöstön
 • voi delegoida määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottamisen vastuualuejohtajalle (lääkäri- tai erityishenkilöstö) tai nimetylle vastuuhenkilölle (muu henkilöstö).

Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta (HS 42 §)

Johtavassa asemassa oleva viranhaltija päättää alaisensa henkilöstön osalta, sairaanhoitopiirin johtajan päättämien tarkempien ohjeiden mukaisesti

 1. määräaikaisen henkilöstön ottamisesta
 2. virka- ja työvapaan myöntämisestä ja palkallisuudesta hallituksen antamat yleiset ohjeet huomioiden
 3. työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen perustuvista palkkaus- ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista
 4. kunnallisen viranhaltijalain nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Sairaanhoitopiirin johtajan alainen henkilöstö

 • toimialuejohtajat, palvelukeskuksen johtaja, liikelaitoksen johtaja, tiedekeskuksen johtaja ja perusterveydenhuollon yksikön johtaja
 • yleishallinnon henkilöstö

Toimialueen ja palvelukeskuksen johtajan alainen henkilöstö

 • ylilääkärit, osastonylilääkärit, ylihoitajat, vastuualuejohtajat, muut johtavassa asemassa olevat viran- ja toimenhaltijat
 • muut välittömät alaiset

Vastuualueen johtajan alainen henkilöstö

 • lääkärit (muut kuin edellä mainitut)
 • muu kuin hoitohenkilöstö

Vastuualueen ylihoitajan alainen henkilöstö

 • hoitohenkilöstö


Lisäksi toimialuejohtaja/palvelukeskuksen johtaja voi valtuuttaa työjärjestelyistä vastaavan virkasuhteessa olevan esimiehen päättämään alaistensa lyhyistä (enintään 3 päivää) sairauslomista ja tilapäisestä hoitovapaasta.