Toimivalta talous- ja vahingonkorvausasioissa

Talouden hoitoon liittyvä muu ratkaisuvalta (HS 53 §)

Talousjohtaja

  • päättää talousarvion ja hallituksen antamien valtuutuksien rajoissa saatavien poistamisesta tileistä
  • päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tarkoitetusta lyhytaikaisen laitoshoidon maksun vapautuksesta tai lykkäyksestä hallituksen antamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti
  • päättää henkilöstöruokailun hinnoista
  • päättää kuntayhtymän sijoitustoiminnasta ja tilinkäyttövaltuutuksien myöntämisestä (toimivallan siirto / hallituksen päätös 23.11.2015 § 187)
  • edustaa sairaanhoitopiiriä enintään 100 000 euron lahjoitusten vastaanottamisessa ja muissa lahjoituksiin liittyvissä toimenpiteissä sekä luovuttaa lahjoitukset Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle (toimivallan siirto / hallituksen päätös 21.11.2016 § 183)

Laskentapäällikkö

  • päättää muista kuntayhtymän operatiivisen rahatoimen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä (toimivallan siirto / hallituksen päätös 23.11.2015 § 187)

Talous- ja laskentapalveluiden toimistopäällikkö

  • päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tarkoitetusta pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisestä, vapauttamisesta tai lykkäämisestä hallituksen vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti (toimivallan siirto / talousjohtajan päätös 24.2.2017 § 3)

Hallintojohtaja

  • päättää sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista hallituksen määräämissä rajoissa. Korvauksen määrä voi olla enintään 10 000 euroa (hallituksen päätös 26.2.2018 § 25).

Toimialuejohtaja

  • päättää sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista, jotka koskevat sairaalasta johtuvasta syystä peruutettua käyntiä (toimivallan siirto / hallintojohtajan päätös 7.9.2017 § 51).