Julkaistu 20.8.2020

Taysissa tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu poikkeustilanteissa, kuten korona-epidemian aikana

7.8.2020 Ohjekirje 1769/2020

Taysissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä kuin Taysin henkilöstöön. COVID-19 -tartuntatautiepidemian ehkäisyssä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Taysin tiloihin EI saa tulla, jos on hengitystieinfektioon viittavia oireita.

Opetuksessa tulee huomioida Taysin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä rajoituksista sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa. Opiskelijoita koskevat samat suojautumissäännöt kuin Taysin henkilöstöä: Suojainten pukeminen ja riisuminen koronaviruspotilaan hoidossa. Mikäli riittäviä turvavälejä ei ole muuten mahdollista noudattaa, tulee tarvittaessa rajoittaa yksittäisessä tilassa kerrallaan olevien opiskelijoiden määrää.

Lääketieteen opiskelijat 10.8.2020 alkaen:

 • Opiskelijoiden kliinisten vuosikurssien poliklinikka- ja vuodeosasto-opetukset ja harjoittelut järjestetään normaalisti.
 • Amanuenssuurit (työsuhde Pshp:iin) hoidetaan normaalisti.
 • Opiskelijat voivat osallistua COVID-19 potilaiden hoitoon, mutta kuitenkin korkeintaan 2 opiskelijaa kerralla.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat 28.3. - 27.9.2020:

 • Muiden osalta potilastyössä tapahtuvat, suunnitellut ja oppilaitosten vahvistamat suuntaavat/syventävät harjoittelujaksot toteutetaan. Em. vaiheen opiskelijat voivat Valviran ohjeistuksen ja ohjekirjeemme (5559/2019) mukaisesti toimia tarvittaessa sijaistehtävissä:
  • "Sairaanhoitajaksi, kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi toimia sairaanhoitajan sijaisena, kun hän on suorittanut vähintään 140 op. Linjaus koskee myös bioanalyytikko, röntgenhoitaja sekä fysioterapeutti opiskelijoita. Kun lähihoitajaopiskelija toimii lähihoitajan/ perushoitajan/ mielenterveyshoitajan sijaisena, tulee hänellä olla pakolliset tutkinnonosat opinnoista suoritettuna, ikä vähintään 18 vuotta sekä koulutusohjelman mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet suoritettuna."
 • Moduuliharjoittelut voidaan toteuttaa em. kriteerein.
 • Sairaanhoitopiiri ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat sopineet, että em. kriteerit täyttävien opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan muuttaa tilanteen niin edellyttäessä palvelussuhteeksi.
 • Perus/keskivaiheen harjoittelut keskeytetään lukuun ottamatta niitä jaksoja, joissa opiskelijalla on edellä vaadittu opintopistemäärä.
 • Yhden työvuoron tai -päivän kestäviä harjoitteluja ei toteuteta ja opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan vain siinä yksikössä, jonne harjoittelupaikkavaraus on tehty.
 • Jos elektiivisissä toiminnoissa (ei- päivystykselliset tai ei- kiireelliset hoidot) tapahtuvat muutokset sulkevat yksiköitä ja näissä nimetyt ohjaajat siirtyvät toisiin tehtäviin, eikä opiskelijoiden ohjausta pystytä järjestämään toiminnan sallimissa rajoissa, keskeytyy opiskelijan harjoittelujakso.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat 28.9.2020 alkaen:

 • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan toteuttaa normaalisti
 • Ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana opiskelijan ja koulutusorganisaation tulee seurata työelämäorganisaation sivuilla olevia päivitettyjä COVID-19 pandemiaan ja opiskelijoiden harjoitteluun liittyviä ohjeistuksia
 • Koulutusorganisaatiot huolehtivat, että opiskelijoilla on ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua riittävät tiedot ja taidot infektioiden torjunnasta ja tavanomaisista varotoimista. Harjoittelun aikana otetaan huomioon se, että COVID-19 potilaiden hoidossa edellytettävien kertakäyttövälineiden (mm suojatakit, maskit, käsineet) käyttöä ei erillisesti harjoitella.

Pandemia-ajan matkailu

Pandemian vuoksi Suomen rajoitukset ulkomaan matkailuun ovat edelleen rajoitetut. Kehotamme välttämään ulkoministeriön ohjeiden mukaista matkustamista ulkomaille toistaiseksi. Opiskelijan on tehtävästään riippumatta ilmoitettava etukäteen opetusjaksosta tai harjoittelusta vastaavalle henkilölle kaikista ulkomaanmatkoista, jotta voidaan varautua mahdollisesti tarvittaviin järjestelyihin matkan jälkeen. Ulkomaanmatkalta palaavat joutuvat varautumaan 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, mikäli henkilö palaa alueelta, jossa epidemiatilanne on huonompi kuin Suomessa. Opetusjaksosta tai harjoittelusta vastaava suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa etukäteen työnantajan varotoimena 14 vuorokauden poissaolon ulkomaan matkan jälkeen

Kaikissa matkasuunnitelmissa on varauduttava siihen, että epidemiatilanne kohdemaassa voi huonontua matkan aikana. Kotimaahan palattaessa voidaan edellyttää karanteeninomaista varotoimea, jota ei ole edellytetty matkalle lähtiessä.

Eri maiden epidemiatilanteesta saa lisätietoa:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Vapaa-ajalla suositellaan ensisijaisesti kotimaan matkailua, mutta välttämään tilanteita, joihin sisältyy yli 50 hengen kokoontuminen. Jatkossakin pyydetään kiinnittämään huomiota turvallisiin väleihin ja etäisyyksiin, kun käytetään julkisia kulkuneuvoja.

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoitteluja ei voida toteuttaa.
Poikkeustilanteissa emme ota vastaan opiskelijavierailuryhmiä tai muitakaan vierailuryhmiä.

Arvioimme tilannetta säännöllisesti ja ohjetta päivitetään tarvittaessa.

Tampereella 7.8.2020

Eija Tomás, hallintoylilääkäri
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja
Juhani Sand, johtajaylilääkäri