Hyppää sisältöön

1.9.2022 klo 12.09 Minna Luoto

Jokaiselle tarpeensa mukaan

Pirkanmaan hyvinvointialueen alkuun on tätä kirjoittaessani 123 päivää.  Valmistelussa vauhti kiihtyy.  Yksi keskeinen kohde perusterveydenhuollon palvelujen valmistelussa on varmistaa, että kaikki pirkanmaalaiset saavat ensi vuonna palvelua ja hoitoa yhdenvertaisesti sekä sisällöltään, laajuudeltaan että laadultaan sellaisena kuin heidän tarpeensa edellyttävät.  Tämä vaatimus tulee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista, mutta mitä tarpeen mukainen palvelu käytännössä tarkoittaa? 

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuolto on vahvasti laeilla ja asetuksilla säädeltyä, on kunnilla kuitenkin ollut mahdollisuus antaa asukkailleen hieman toisistaan poikkeavia palveluita.  Vuodesta 2023 eteenpäin kaikkien pirkanmaalaisten tulee saada samaan tarpeeseen samanlaista palvelua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esimerkiksi terveydenhuollossa kaikki saman diagnoosin saaneet potilaat ohjattaisiin automaattisesti samanlaiselle hoitopolulle.  Palvelun tarpeeseen vaikuttaa itse sairauden ja sen vaikeusasteen lisäksi potilaan omat voimavarat.  Palvelun tarvetta arvioitaessa huomioidaan paitsi sairauden vakavuus ja muiden mahdollisten sairauksien mukanaolo, myös potilaan mahdollisuudet käyttää eri tavalla tuotettuja palveluita ja huolehtia sairautensa omahoidosta. Lääketieteellisen hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. Omat voimavaransa ja kykynsä hoitaa itseään tietää parhaiten asiakas ja hänen läheisensä. Ne, joiden toimintakyky on hyvä ja joiden läheiset voivat olla apuna hoidossa, eivät tarvitse yhtä paljon ammattilaisten apua kuin ne, joiden elämäntilanne on haastavampi. 

Ns. omatoimiasiakkaat pärjäävät sairauden diagnosoinnin jälkeen saamillaan hoito-ohjeilla itsenäisesti, jolloin ammattilaisille jää enemmän aikaa käytettäväksi niille asiakasryhmille, jotka tarvitsevat jatkohoitokäyntejä ja muuta tukea sairaudesta parantuakseen.  Myös yhteydenpitokanavat ammattilaisiin voivat olla eri asiakasryhmillä erilaiset.  Osa haluaa hoitaa asiansa mahdollisimman pitkälle sähköisissä kanavissa, osa puhelimitse ja osa tarvitsee fyysisiä vastaanottoja saadakseen asiansa hoidettua. 

Yhdenvertainen palvelu lähtee yhtenäisistä hoidontarpeen ja palvelutarpeen arvioinneista.  Asiakkaan palveluntarve voidaan arvioida puhelimessa tehtävän haastattelun, sähköisissä kanavissa täytettävien oirekyselyjen tai henkilökohtaisen tapaamisen avulla.  Keskeistä on, että arviointikanavasta riippumatta samassa palvelussa käytetään samoja arviointimenetelmiä joka puolella Pirkanmaata.  Näin varmistetaan, että hoidontarve ja sitä seuraava palveluntarve tulee arvioitua yhdenmukaisesti. 

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen tulee valita kullekin sopiva palvelupolku.  Jonkun palvelupolku voi koostua yhdestä yhteydenotosta tai vastaanottokäynnistä, jonkun toisen samassa tilanteessa olevan palvelupolku voi olla vaiheittain etenevä kokonaisuus, johon kuuluu eri palveluita.  Palvelupolun valinnassa voidaan käyttää apuna segmentointia.  Segmentointi tarkoittaa asiakkaiden ryhmittelyä samankaltaisten palvelutarpeiden perusteella esimerkiksi episodiasiakkaisiin ja paljon tai pitkään palveluja tarvitseviin asiakkaisiin.  Episodiasiakkaan asian ratkaisu on nähtävissä usein jo ensikohtaamisessa ja hänen hoitopolullaan on selkeä alku ja loppu.  Paljon palveluja tarvitsevan palvelupolku puolestaan voi kestää pitkään, kuukausia tai jopa vuosia. 

Kaikki ei ole yhdenvertaisten palvelujenkaan suhteen valmista vielä tammikuussa 2023, mutta työ sen eteen jatkuu yhdessä eri kunnista hyvinvointialueelle siirtyvien ammattilaisten kanssa.