Julkaistu 9.8.2022

Hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta kokoaa mietintöä ikäihmisten palveluista
 

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta (paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta) tutustui tiistaina 9.8.2022 Sastamalan sote-palveluihin. Vierailu on osa keväällä käynnistettyä ikäihmisten palvelujen järjestämiseen liittyvään mietintöä.

Valiokunta päätti kevään kokouksessaan aloittaa tehtävänsä pirkanmaalaisten ikäihmisten palveluiden järjestämiseen liittyvällä käsittelyprosessilla, josta valiokunta laatii mietinnön aluevaltuustolle. Valiokunta tulee kuulemaan asiantuntijoita, ikäihmisten palveluita järjestäviä järjestöjä, yhteisöjä ja yrityksiä, alueen kuntien vanhusneuvostoja sekä hyvinvointialueen vastuuviranhaltijoita. Syksyllä valittava hyvinvointialueen vanhusneuvosto antaa ehdotuksesta lausuntonsa ennen valtuuston käsittelyä.

Monipalveluvaliokunnan tehtäväaluetta ovat useamman kuin yhden sote-palvelulinjan palveluita käyttävien pirkanmaalaisten asiat. Asialistalla ovat muun muassa ikäihmisten, vammaisten ihmisten, lastensuojelun asiakkaiden, mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitsevien sekä pitkäaikaissairauksia sairastavien pirkanmaalaisten palvelut.

Valiokunnan tarkoitus on tarkastella eri ryhmiä ja teemoja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti: palvelutarpeet eivät rajaudu jyrkästi ja tämän tulee näkyä sekä politiikkasuosituksissa että palveluiden järjestämisessä. Muiden käyttäjäryhmien asioiden vuoro tulee ikäihmisten palveluista laaditun mietinnön jälkeen.

Valiokuntamalli ainutlaatuinen Suomessa

Pirkanmaan hyvinvointialueella on ainoana hyvinvointialueena valittu valiokuntamalli entisen, kunnallisessa päätöksenteossa käytetyn lautakuntamallin sijaan. Tavoitteena on, että valiokunnat osallistuvat laajakantoisten, strategisten ja poliittista harkintaa edellyttävien asioiden valmisteluun jo aikaisessa vaiheessa.

Valiokuntamallilla halutaan lisätä demokratiaa, kansalaisten ja kansalaisnäkökulmien laajempaa huomioimista päätöksenteossa. Monipalveluvaliokunnan mielestä pirkanmaalaisten ihmisten asiakaskokemuksen seuraaminen ja parantaminen antavat kestävää pohjaa palveluiden kehittämiselle, osallisuuden ja demokratianäkökulman parantamiselle. Pirkanmaan hyvinvointialue korostaa rohkeutta ja mutkattomuutta omassa viestinnässään. Valiokuntamalli edustaa hyvin tätä pirkanmaalaista rohkeutta.

Pirkanmaan hyvinvointialueella on neljä, aluevaltuuston alaista valiokuntaa: kokonaisturvallisuuden ja hyvinvoinnin valiokunta, strategia- ja tulevaisuusvaliokunta, monipalveluvaliokunta ja nimenvaihdosta vielä pohtiva vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta. Valiokuntien nimet vahvistetaan vielä aluevaltuustossa. Syksyn aikana valiokunnille nimetään vastuuviranhaltijat

Valiokunnat valmistelevat aluevaltuustolle mietinnön tai muistion käsittelemistään asioista. Aluevaltuusto ottaa kantaa mietinnössä tai muistiossa tehtyihin ehdotuksiin.  Valiokunnat ovat suoraan aluevaltuuston alaisia toimielimiä.