Usein kysyttyä Pirkanmaan hyvinvointialueesta

Yleistä uudistuksesta koko Suomessa ja Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialueen toteuttaminen

Aluevaltuusto ja päätöksenteko

Hyvinvointialueen tukipalvelut

Yleistä uudistuksesta koko Suomessa ja Pirkanmaalla

Mitä tarkoittaa sote-uudistus?

Sote-uudistuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen rakenteellista muutosta, jossa näiden palveluiden toteuttamisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Lisätietoa uudistuksesta

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueella on vastuu julkisesti rahoitetun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan.
Lisätietoa hyvinvointialueesta

Miksi uudistus tarvitaan?

Nykyisin hoitoon ja palveluihin pääsyä voi joutua odottamaan eivätkä kaikki saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus Suomessa.
Lisätietoja uudistuksesta

Miten turvataan tasavertaiset palvelut Pirkanmaalla?

Tästä tavoitteesta vastaavat hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluehallitus. Ne päättävät keinoista, joilla tavoitteeseen päästään.

Mitkä asiat muuttuvat Pirkanmaalla 1.1.2023?

Julkisten sote- ja pelastuspalveluiden uusi järjestäjä ja tuottaja on Pirkanmaan hyvinvointialue. Vuoden 2023 alusta lähtien kunnat eivät enää vastaa sote- ja pelastuspalveluista. Yli 19 000 työntekijän työnantaja vaihtuu, mutta suurimmalla osalla työtehtävät, työpiste ja lähiesimies pysyvät samoina.

Mitkä asiat eivät muutu Pirkanmaalla 1.1.2023?

Palveluiden taso säilyy nykyisellään järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää myöhemmin palveluverkon kehittämisestä. Henkilöstön asema ja tehtävät eivät suurimmalla osalla muutu.

Mitä tapahtuu kuntien omistamille kiinteistöille?

Hyvinvointialue aloittaa kunnilta vuokrattavissa kiinteistöissä, jotka vuokrataan vähintään kolmeksi vuodeksi. Sairaanhoitopiiriin kiinteistöt siirtyvät hyvinvointialueen omistukseen.

Miten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö muuttuu?

Hyvinvointialueelle siirryttäessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut tulevat saman järjestäjän vastuulle ja näin organisaatiorajoja saadaan purettua.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toteuttaminen

Onko Pirkanmaan hyvinvointialueella strategiaa?

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian laadinta on käynnissä. Sitä tehdään vaiheittain ja strategiatyössä osallistetaan niin asukkaita kuin henkilöstöäkin. Myös kaikilla pirkanmaalaisilla on mahdollisuus kommentoida strategiaa sen luonnosvaiheessa. Aluevaltuusto päättää strategiasta syksyllä 2022.

Onko Pirkanmaan hyvinvointialueen kaikkien sote-toimijoiden yhteistä asiakaslupausta Pirkanmaan asukkaille pohdittu?

Strategiatyö on aloitettu ja aluevaltuusto päättää siitä syksyllä 2022. Strategiassa annetaan hyvinvointialueen palvelulupaus.

Milkä on kaupunkien ja kuntien rooli sen jälkeen, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa?

Jatkossakin kuntien tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnalta ei kielletä sote-palveluiden tuottamista, mutta jos kunta tuottaa sote-palveluita, sen pitää pääsääntöisesti yhtiöittää ja rahoittaa itse toiminta. Hyvinvointialueiden ja kuntien pitää toimia vuorovaikutuksessa keskenään, jotta yhteistyö sujuu hyvin. Kunnat järjestävät edelleen esimerkiksi päivähoito-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Kunnat järjestävät edelleen esimerkiksi päivähoito-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Miten sairaanhoitopiirin yhtiöille käy muutoksessa?

Sairaanhoitopiirin omistamat osakkeet sairaanhoitopiirin yhtiöistä siirtyvät hyvinvointialueelle. Yhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti.

Tehdäänkö hyvinvointialueella perusterveydenhuollosta edelleen sairaalaan lähete?

Perusterveydenhuollon potilas tarvitsee jatkossakin lääkärin lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Miten Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta muuttuu uudistuksessa?

Pirkanmaan pelastuslaitos on toiminut ylikunnallisena organisaationa maakunnan laajuisesti jo vuodesta 2003, joten suuria rakenteellisia muutoksia ei ole odotettavissa hyvinvointialueuudistuksessa. Pelastuslaitoksen palvelut kuntalaisille jatkuvat kuten tähänkin asti. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi. 

Väheneekö paloasemien määrä Pirkanmaalla ja suljetaanko jotakin paloasemia hyvinvointialueuudistuksessa?

Paloasemaverkostoon ei  ole tulossa muutoksia, joiden seurauksena lakkautettaisiin tai heikennettäisiin olemassa olevia palveluita. Suunta on päinvastainen, esimerkiksi Tampereen seudun vetovoima on vahvaa ja kaupunkiseudun kasvusta johtuen Tampereella on tarve uusille paloasemille ja hankkeita on parhaillaan käynnissä.

Mitä kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle tapahtuu: jatkaako omanaan, vai siirtyykö hyvinvointialueen alaisuuteen?

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokset toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle siinä missä sairaanhoitopiirin muutkin toiminnot. Lopullista organisointimallia ei vielä ole päätetty, mutta valmistelu on lähtenyt siitä, että esimerkiksi oma taseyksikkö on toimintamallina liikelaitosta tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto.

Aluevaltuusto ja päätöksenteko

Mitä eroa on hyvinvointialueen aluevaltuustolla ja aluehallituksella?

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa.  Aluevaltuusto on valinnut keskuudestaan aluehallituksen.  Aluehallitus toimeenpanee valtuuston päätöksiä ja johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kuka päättää jatkossa palveluverkostosta eli siitä, missä paikoissa palveluita on tarjolla?

Tammikuussa 2022 aluevaaleissa valittu aluevaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa hyvinvointialueella. Aluevaltuusto siis tekee päätökset palveluverkostosta.

Hyvinvointialueen tukipalvelut

Mitä tukipalveluja Pirkanmaan hyvinvointialueella aiotaan käyttää? Käytetäänkö esimerkiksi Tuomi Logistiikan palveluja jatkossa?

Väliaikainen toimielin on toistaiseksi linjannut osan tukipalveluista. Hyvinvointialueella käytetään toistaiseksi ainakin sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiöiden palveluja.