Usein kysyttyä Pirkanmaan hyvinvointialueesta

Yleistä uudistuksesta koko Suomessa ja Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialueen toteuttaminen

Aluevaalit, aluevaltuusto ja päätöksenteko

Tietotekniset järjestelmät ja hyvinvointialueen tukipalvelut

Yleistä uudistuksesta koko Suomessa ja Pirkanmaalla

Mitä tarkoittaa sote-uudistus?

Sote-uudistuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen rakenteellista muutosta, jossa näiden palveluiden toteuttamisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Lisätietoa uudistuksesta

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueella on vastuu julkisesti rahoitetun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan.
Lisätietoa hyvinvointialueesta

Mitä hyvinvointialue tekee?

Hyvinvointialue järjestää ja pääosin myös tuottaa asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialue edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia, yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Miksi uudistus tarvitaan?

Nykyisin hoitoon ja palveluihin pääsyä voi joutua odottamaan eivätkä kaikki saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus Suomessa.
Lisätietoja uudistuksesta

Miten turvataan tasavertaiset palvelut Pirkanmaalla?

Tästä tavoitteesta vastaavat hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluehallitus. Ne päättävät keinoista, joilla tavoitteeseen päästään.

Mitä eroa on sote-uudistuksella ja hyvinvointialueella?

Periaatteessa kyse on samasta asiasta. Kesällä 2021 voimaantulleen lain mukaan on otettu käyttöön termi hyvinvointialue, tätä ennen on vakiintuneena terminä käytetty sote-uudistusta. Uudistus ei koske vain sote-palveluita sillä hyvinvointialueelle siirtyvät myös pelastuspalvelut.

Mitkä asiat muuttuvat Pirkanmaalla 1.1.2023?

Julkisten sote- ja pelastuspalveluiden uusi järjestäjä ja tuottaja on Pirkanmaan hyvinvointialue. Vuoden 2023 alusta lähtien kunnat eivät enää vastaa sote- ja pelastuspalveluista. Noin 18 300 työntekijän työnantaja vaihtuu, mutta suurimmalla osalla työtehtävät, työpiste ja lähiesimies pysyvät samoina.

Mitkä asiat eivät muutu Pirkanmaalla 1.1.2023?

Palveluiden taso säilyy nykyisellään järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää myöhemmin palveluverkon kehittämisestä. Henkilöstön asema ja tehtävät eivät suurimmalla osalla muutu.

Mitä tapahtuu kuntien omistamille kiinteistöille?

Hyvinvointialue aloittaa kunnilta vuokrattavissa kiinteistöissä, jotka vuokrataan vähintään kolmeksi vuodeksi. Sairaanhoitopiiriin kiinteistöt siirtyvät hyvinvointialueen omistukseen.

Miten perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon yhteistyö muuttuu?

Hyvinvointialueelle siirryttäessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut tulevat saman järjestäjän vastuulle ja näin raja-aitoja saadaan purettua.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toteuttaminen

Missä aikataulussa Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee?

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee kansallisen aikataulun mukaisesti. Lait astuivat voimaan 1.7.2021 ja väliaikainen valmistelutoimielin (vate) on Pirkanmaalla aloittanut toimintansa. Pirkanmaan vaten tehtäviin kuuluu muun muassa hallinnonrakenteiden ja henkilöstön siirtojen valmisteleminen. Väliaikainen valmistelutoimielin toimii siihen asti, kunnes vaalein valitun aluevaltuuston ja sen valitseman aluehallituksen toimikausi alkaa maaliskuussa 2022. Virallisesti uusi Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Onko Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia jo valmistelussa?

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian laadinta on aloitettu prosessin suunnittelulla. Strategiasta vastaa valtuusto, joten odotamme vaalien jälkeistä aikaa. Strategia on tarkoitus laatia nopeasti kevään aikana ja siitä päätettäneen kesällä 2022.

Miten sairaanhoitopiirin yhtiöille käy muutoksessa? Siirtyykö Fimlabin, Coxan ja Sydänsairaalan omistajuus hyvinvointialueelle?

Sairaanhoitopiirin omistamat osakkeet sairaanhoitopiirin yhtiöistä siirtyvät hyvinvointialueelle. 

Onko Pirkanmaan hyvinvointialueen kaikkien sote-toimijoiden yhteistä asiakaslupausta Pirkanmaan asukkaille pohdittu?

Väliaikainen toimielin on käynnistänyt stretagiatyön Pirkanmaalla. Tuleva aluevaltuusto laatii strategian, jossa määritellään myös yhteinen palvelulupaus koko alueelle.

Millainen rooli kunnilla on sote-uudistuksen jälkeen?

Jatkossakin kuntien tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnalta ei kielletä sote-palveluiden tuottamista, mutta jos kunta tuottaa sote-palveluita, sen pitää pääsääntöisesti yhtiöittää toiminta. Hyvinvointialueiden ja kuntien pitää toimia vuorovaikutuksessa keskenään, jotta jotta sellainen toiminta, jossa molemmat ovat osapuolina, ja muu yhteistyö sujuvat hyvin.

Kunnat järjestävät edelleen esimerkiksi päivähoito-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Minkälaisella budjetilla palveluja tuotetaan Pirkanmaalla jatkossa?

Hyvinvointialueiden budjetit syntyvät valtion määrittelemien mittareiden perusteella ja yhteisesti neuvottelemalla. Pirkanmaalla palvelujen vuosittainen kustannusarvio on tässä vaiheessa noin kaksi miljardia euroa.

Miten Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta muuttuu uudistuksessa?

Pirkanmaan pelastuslaitos on toiminut ylikunnallisena organisaationa maakunnan laajuisesti jo vuodesta 2003, joten suuria rakenteellisia muutoksia ei ole odotettavissa hyvinvointialueuudistuksessa. Pelastuslaitoksen palvelut kuntalaisille jatkuvat kuten tähänkin asti. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi. 

Väheneekö paloasemien määrä Pirkanmaalla ja suljetaanko jotakin paloasemia hyvinvointialueuudistuksessa?

Kolmen vuoden sääntö kiinteistöjen vuokrauksesta ei koske pelastustoimen kiinteistöjä. Paloasemaverkostoon ei kuitenkaan ole tulossa sellaisia muutoksia, joiden seurauksena lakkautettaisiin tai heikennettäisiin olemassa olevia palveluita. Suunta on päinvastainen, esimerkiksi Tampereen seudulla on tarve uusille paloasemille ja hankkeita on jo käynnissä.

Millaiseksi suunnitellaan Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluvalikoimassa psyko-sosiaalinen palveluvalikko, mukaan lukien psykoterapioiden ja taideterapioiden tarjonta?

Tätä kokonaisuutta tarkastellaan vuoden 2022 aikana.

Aluevaalit, aluevaltuusto ja päätöksenteko

Milloin aluevaalit pidetään ja keitä niissä valitaan?

Ensimmäiset hyvinvointialueen vaalit järjestetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Vaaleilla valitaan hyvinvointialueen aluevaltuusto, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Pirkanmaalla aluevaltuuston koko on 79 valtuutettua.

Onko aluevaltuustossa jokaisella alueen kunnalla kiintiöpaikkoja?

Aluevaltuuston valtuutetut edustavat koko Pirkanmaata. Tästä syystä aluevaltuustossa ei ole kuntakohtaisia kiintiöpaikkoja. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen ja avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Mitä eroa on hyvinvointialueen aluevaltuustolla ja aluehallituksella?

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa.  Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen.  Aluehallitus toimeenpanee valtuuston päätöksiä ja johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kuka päättää jatkossa palveluverkostosta eli siitä, missä paikoissa palveluita on tarjolla?

Tammikuussa 2023 aluevaaleissa valittava aluevaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa hyvinvointialueella. Aluevaltuusto siis tekee päätökset palveluverkostosta.

Tietotekniset järjestelmät ja hyvinvointialueen tukipalvelut

Mitä potilastietojärjestelmiä on käytössä muutoksen jälkeen?

Hyvinvointialueen käynnistyessä vuoden 2023 alussa asiakas- ja potilastietojärjestelmät säilyvät pääosin ennallaan.  Pidemmällä aikavälillä hyvinvointialueen tietojärjestelmäkokonaisuutta yhtenäistetään ja mahdollisesti kilpailutetaan uusia ratkaisuja.

Miten jatkossa työvuorosuunnittelu toteutetaan? Vaihtuvatko työkalut ja jos vaihtuvat, milloin?

Hyvinvointialueen käytännöt ja toimintamallit määritellään ja sovitaan vuoden 2022 aikana. Niistä viestitään, kun linjaukset on tehty.

Joudutaanko tietokoneet, puhelimet ja muut laitteet vaihtamaan? Entäs Teams-työtilat, joudutaanko kaikki rakentamaan uudestaan?

Kunnista siirtyvien työntekijöiden laitteita joudutaan vaihtamaan, mutta sairaanhoitopiirin käytössä olevat laitteet siirtyvät todennäköisesti hyvinvointialueelle. Muutoksia tehdään vaiheittain vuoden 2023 aikana. Todennäköisesti myös osa puhelimista ja numeroista vaihtuu.

Teams-työtilat tulevat muuttumaan, ja niitä siirretään uuteen ympäristöön vuoden 2023 aikana. Kaikista muutoksista viestitään etukäteen ja henkilöstöä opastetaan tekemään mahdolliset muutokset.

Mitä tukipalveluja Pirkanmaan hyvinvointialueella aiotaan käyttää? Käytetäänkö esimerkiksi Tuomi Logistiikan palveluja jatkossa?

Väliaikainen toimielin on toistaiseksi linjannut osan tukipalveluista. Hyvinvointialueella käytetään toistaiseksi ainakin sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiöiden palveluja.