Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
11.8.2021

Taysin oikein kirjattu

Kirjoittaja Pia Seppänen on Taysin projektipäällikkö, joka vastaa kirjaamisen laadun kehittämisestä. Hänen mukaansa osa hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta on ammattilaisten tekemä täsmällinen ja kattava kirjaaminen.

Pia Seppänen vastaa Taysissa kirjaamisen laadun kehittämisestä.

Terveydenhuollossa joudutaan tekemään päivittäin lukuisia päätöksiä, jotka vaikuttavat potilaille annettavaan hoitoon, mutta myös siihen miten käytämme järkevästi niukkoja resursseja. Päätöstenteon tueksi tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä eettisesti, mutta myös taloudellisesti kestäviä päätöksiä. Tämän päätöksenteon tukena toimii tieteelliselle tutkimukselle asetettujen kriteerien mukainen näyttö hyvistä käytännöistä. Näistä tutuimpia on esimerkiksi Käypä hoito -suositukset, jotka ovat asiantuntijoiden laatimia, kansallisia hoitosuosituksia.

Tutkitun tiedon rinnalle on otettu käyttöön yhä enenevässä määrin erilaisia tunnuslukuja, joita terveydenhuollon organisaatiot tuottavat omasta toiminnasta. Näitä tunnuslukuja voidaan hyödyntää toiminnan johtamisen ja kehittämisen tukena, kun tavoitteena on esimerkiksi vaikuttavamman ja laadukkaamman hoidon tuottaminen. Näiden organisaatioiden toiminnasta kertovien tunnuslukujen tuottamisen perustana toimii ammattilaisten tekemät kirjaukset eri tietojärjestelmiin.

Mitä nämä tunnusluvut ovat ja miten ne syntyvät?

Suuri osa tiedosta, jota organisaatiossa tuotetaan, perustuu ammattilaisten tekemiin kirjauksiin potilaan hoidosta. Näiden potilaskertomusmerkintöjen lisäksi ison osan tiedosta muodostavat erilaiset tutkimustulokset, kuten laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota myös potilaan itse tuottamiin tunnuslukuihin, kuten elämänlaatuun. Esimerkiksi 15D-elämänlaatumittari antaa monipuolista tietoa terveyteen liittyvän elämänlaadun eri osa-alueista sekä parantaa hoidon laadun seuraamista. Lisäksi potilailta pyydetään palautetta tyytyväisyydestä sekä asiakaskokemuksesta. Taysissa asiakastyytyväisyyden mittarina on käytössä suositteluindeksi NPS, jossa vastaukset annetaan asteikolla 0-10 (0-6 arvostelijat, 7-8 passiiviset, 9-10 suosittelijat). Lisäksi osa hyödynnettävistä tunnusluvuista on hallinnollista dataa, jota syntyy, kun tallennetaan toimintaa ja taloutta kuvaavia tietoja. 

Tätä potilaan hoitoon, asiakaskokemukseen ja toimintaan liittyvää ns. raaka-dataa tallentuu päivittäin isoja massoja lukuisiin eri tietojärjestelmiin. Jatkojalostamalla tätä raaka-dataa voidaan tuottaa tietoa visuaalisessa muodossa organisaation eri tasoille ja eri tarkoituksiin. Tätä visuaalisesti esitettyä tietoa voidaan hyödyntää toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Tunnuslukuja hyödyntämällä voidaan lisäksi parantaa potilasturvallisuutta. Tästä esimerkkinä Taysissa kehitetty Lääkitysturvallisuuden tilannekuva, jossa potilaan lääkitykseen liittyviä kirjauksia hyödyntämällä voidaan tuottaa ajantasaista tietoa mm. lääkehoitoprosessin sovittujen toimintatapojen toteutumisesta. On myös yhteiskunnallinen vastuu hyödyntää tietoa, jonka avulla voidaan tuottaa vaikuttavampaa sekä kustannustehokkaampaa terveydenhuoltoa.

Voiko tunnuslukuihin luottaa?

Kun operoidaan minkä tahansa tiedon kanssa, on aina arvioitava sitä, kuinka luotettavaa käytettävä tieto on. Luotettavan tiedon perusteella teemme oikeampia ja vaikuttavampia päätöksiä. Tiedon laatua vahvistavia tai heikentäviä tekijöitä on useita, mutta kun hyödynnämme potilastietojärjestelmiin tallennettuja tietoja, on kriittisenä tekijänä se, miten ja kuinka kattavasti tiedot on järjestelmään kirjattu. Tiedon luotettavuutta vahvistaa lisäksi se, että ammattilaiset kirjaavat yhtenäisten käytäntöjen mukaan riippumatta siitä, minkä vaivan tai sairauden vuoksi potilas on hoidettavana. Tiedon luotettavuutta tuetaan myös sillä, että ammattilaisia koulutetaan luotettavan tiedon tuottamiseen sekä mahdollistetaan oikein kirjaaminen selkeiden sekä helposti saavutettavien ohjeiden muodossa.

Tämän päivän haasteena on kuitenkin se, että käytössä olevat tietojärjestelmät eivät juurikaan ohjaa ammattilaisia täsmälliseen ja kattavaan kirjaamiseen, vaan moni asia jää edelleen ammattilaisen muistin varaan. Tulevaisuudessa osa tietojärjestelmäkehityksestä tuleekin kohdentaa siihen, että käytössä olevat järjestelmät helpottavat, nopeuttavat ja parhaimmillaan automatisoivat ammattilaisen tekemää työtä, samalla varmistaen kirjaamisen laatua.

Tampereen yliopistollinen sairaala haluaa olla vaikuttavin sairaala. Tätä tavoitetta edistetään hyödyntämällä organisaatiossa tuotettuja tunnuslukuja. Tämän vuoksi kaikilla ammattilaisilla tulee olla yhteinen ymmärrys siitä, miten luotettavaa tietoa muodostuu sekä sitouduttava noudattamaan yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä. Luotettavan tiedon tuottaminen ei siis ole minkään yksittäisen tahon tehtävä, vaan jokaisella ammattilaisella on siinä oma vastuu. Organisaation johdon tehtävänä on kuitenkin varmistaa, että ammattilaisilla on mahdollisuudet onnistua oikein kirjaamisessa ja sen jälkeen seurata ja varmistua siitä, että jokaisen potilaan tiedot on Taysin oikein kirjattu.

Pia Seppänen