Hyppää sisältöön
6.7.2020

Blogi: Yhtiöt ovat tärkeä osa Taysin toimintaa – julkista palvelutuotantoa ei tule jähmettää hallinnollisin raja-aidoin

Tays ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tunnetaan jo pitkältä ajalta hyvin innovatiivisena toimijana suomalaisessa julkisessa terveydenhuollossa. Tämä kekseliäisyys ja ketterä toimeenpano tuottavat jatkuvasti merkittäviä potilashoidon ja talouden tuloksia.

Tarmo MartikainenTays on ollut useita vuosia tuottavin yliopistosairaala ja samalla korvattujen potilasvahinkojen määrässä turvallisin paikka saada hoitoa.

Yksi merkittävä innovatiivisuuden muoto on ollut konsernin yhtiörakenne. Tays aloitti yhtiöittämisen Tekonivelsairaala Coxasta jo vuonna 2002 pilottihankkeena. Silloin oli tavoitteena eriyttää merkittävänä kasvualana tunnettu tekonivelkirurgia omaksi yksiköksi. Kokeiluluontoisesti tämän yksikön rakenteeksi muodostettiin yhtiö.

Tulokset ovat olleet loistavat. Tekonivelsairaala Coxa on tänä päivänä toiseksi suurin leikkaava yksikkö Euroopassa, OECD:n vaikuttavuustuloksissa maailman paras. Potilastyytyväisyys on NPS-suositteluindeksillä mitattuna >95, ja Suomen jokaisesta sairaanhoitopiiristä tulee Tampereelle vuosittain potilaita.

Laboratoriopalveluyhtiöstämme Fimlabista on myös muodostunut alansa menestystarina. Julkisomisteinen yhtiö toimittaa laboratoriopalvelut jo neljällä erva-alueella – ja merkittävästi edullisemmilla kustannuksilla kuin muut julkisen sektorin laboratoriot. Sairaanhoitopiiri- ja erva-rajojen ylittäminen on tuonut kasvua, tuottavuutta ja kustannushyötyä yhtiön palveluita käyttäville sairaanhoitopiireille ja kunnille.  

Tays Sydänsairaala taas on yhdistänyt kardiologian ja kirurgian yhdeksi saumattomaksi hoitoketjuksi potilaan kotoa potilaan kotiin. Hoitoonpääsyn helpottaminen on edellyttänyt monien innovatiivisten hoitoketjujen kehittämistä paitsi sairaalan sisällä myös potilaan lähellä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi yhtiö on edelläkävijä Euroopassa uusien potilaskeskeisten digipalvelujen käyttöönotossa. Tällaisia ovat esimerkiksi etäseurannat ja vaikuttavuuspohjaiset hankinnat.  

Näiden lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhtiöittänyt laajasti erilaisia tukitoimintoja, kuten ravintopalvelut Pirkanmaan Voimialle, IT-palvelut Istekille ja vaikkapa vaatetuspalvelut Sakupelle. Monet näistä yrityksistä ovat kasvaneet yli maakunta- ja erva-rajojen ja tulleet merkittäviksi julkisiksi toimijoiksi sekä yksityisten toimijoiden kirittäjiksi. On ollut hyvä havaita, että markkinaehtoisuus on edesauttanut kustannusten hillinnässä myös tukitoiminnoissa.  

Suomessa väestö keskittyy yhä enemmän kasvukeskuksiin ja samalla terveydenhuolto erikoistuu yhä pienempiin erikoisaloihin. Tämä tarkoittaa, että monella erikoissairaanhoidon alalla potilaita ei välttämättä ole riittävästi kaikille, vaan ala keskittyy terveydenhuollossakin. Joitakin potilasryhmiä hoidetaan entistäkin keskitetymmin erilaisissa osaamiskeskuksissa yli maakunta- ja erva-hallintorajojen.

Nykyisessä lausunnolla olevassa sote-lakipaketissa halutaan entistäkin enemmän sementoida julkista palvelutuotantoa hallinnollisin raja-aidoin. Toisaalta on täysin selvää kaikille, että suomalainen terveydenhoito tarvitsee nimenomaan rakenteiden uudistuksia ja uusia toimintamalleja. Merkittävä innovaatioiden lähde on erilaisten hoitopolkujen rakentaminen, jossa käytetään digitaalisia osioita, lähipalveluja ja vaikkapa keskitettyä leikkaustoimintaa yhtenä kokonaisuutena.

On lyhytnäköistä, jos nyt vuosikymmenien suurimman uudistuksen yhteydessä rajoitamme näiden innovaatioiden mahdollisuuksia levitä ja jätämme tietoisesti hyödyntämättä niiden tuomia mahdollisuuksia. Olemme yhtiöidemme kautta huomanneet, kuinka ne ovat oikeasti kirittäneet paikallista toimintaa. Coxan ja Sydänsairaalan toiminta Pirkanmaan ulkopuolella ovat merkittävästi nostaneet keskusteluun paikallisten hoitopolkujen mahdollisia vajavaisuuksia. Olemme myös nähneet, kuinka niitä on paikallisesti parannettu.

Tällaista markkinaehtoista kehitystä julkisella puolella ei tule estää lainsäädännön keinoin, vaan antaa potilaiden valita omaan tilanteeseensa parhaiten sopiva terveydenhuollon yksikkö.

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja