Hyppää sisältöön
29.8.2019

Geriatrian monipuolisuus vetoaa professori Esa Jämseniin

Lääketieteen tohtori Esa Jämsen ohjautui geriatrian pariin opiskeluaikaisen harjoittelun kautta, ja monipuolinen ala vei mennessään. Nyt Jämsen toimii Taysissa geriatrisen yksikön ylilääkärinä ja Tampereen yliopistossa geriatrian tenure track professorina.

Geriatri Esa Jämsen Tays Hatanpään puistosairaalan edustalla. Geriatriaa tarvitaan muissakin Taysin sairaaloissa, koska ikääntyneitä potilaita on niissä kaikissa. Geriatrian osastot sijaitsevat Tays Hatanpäällä.

–Geriatria eli iäkkäiden ihmisten hoito on mielenkiintoista, koska siinä yhdistyy monia lääketieteen aloja, esimerkiksi sisätaudit, neurologia, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja psykiatria, Jämsen sanoo.
–Tutkimme esimerkiksi, mistä syistä iäkkäät ihmiset ovat sairaalahoidossa tai tulevat päivystykseen ja mitkä tekijät ennakoivat hoitoon joutumista ja toistuvia päivystys- tai sairaalakäyntejä. Myös lääkkeisiin liittyvät tutkimukset ovat osa geriatriaa, samoin iäkkäiden tyypilliset ongelmat kuten muistisairaudet, kaatumiset ja aliravitsemus.

Oman lisänsä tutkimukseen tuo se, että iäkkäillä on usein monia eri sairauksia ja hoitopaikkojakin on useita sairaalan eri osastoista koteihin ja pitkäaikaishoitoon. Jämseniä kiehtoo, että geriatriassa ei moniulotteisuutensa takia ole valmiita ratkaisuja, vaan ne on löydettävä itse tapauskohtaisesti.

Tutkimus tukee käytännön työtä

Tutkijan tehtäviin Esa Jämsenillä oli kiinnostusta jo lääketieteen opintojen alkuajoista lähtien. Hän valmistui samoihin aikoihin sekä lääkäriksi että lääketieteen tohtoriksi.
–Koen, että tutkimus täydentää kliinistä työtä, Jämsen toteaa.
–Tutkijana minua motivoi oman työn arviointi, sillä tutkimustuloksien avulla voidaan selvittää, ovatko hoitokäytännöt toimivia.

Kliinisen lääkärintyön, tutkimuksen ja opetuksen kolminaisuus on toimiva kokonaisuus.
–Jos olisin pelkästään tutkijana, aika nopeasti voisi unohtua, mistä oikeastaan on kyse, Esa Jämsen pohtii.
–Toisaalta jos olisin osastonlääkäri, tutkimukselle ei juuri jäisi aikaa normaalin työpäivän jälkeen.
 
Tuplaroolin haasteena Jämsen pitää ajankäyttöä. Molemmissa tehtävissä on paljon vastuita ja vaatimuksia, ja aikaa uusien tutkimusten suunnitteluun ei ole helppo löytää. Jämsenillä on 9 väitöskirjaohjattavaa, joista kuuden väitös liittyy geriatriaan. Lääketieteen syventäviä opintoja tekee Jämsenin ohjauksessa 8 lääketieteen kandidaattia.

–Meille on muodostunut tutkimusryhmä, mikä on erittäin positiivinen asia, koska tutkimusryhmän jäsenet tukevat toisiaan, Jämsen sanoo.
–Tutkimusryhmässä väitöskirjaa tekevät myös puheterapeutti ja proviisori, ja tällainen moniammatillinen tutkimusryhmä sopii hyvin geriatriaan. Erityisesti proviisorin lääkkeisiin liittyvästä osaamisesta on paljon hyötyä muillekin ryhmän jäsenille.


Uusia toimintamalleja tutkimusten pohjalta

Geriatriassa aineistoja saadaan rekistereistä tai tehdään poikkileikkaustutkimuksia. Yhteys käytännön työhön on Esa Jämsenin mielestä oleellista. Jämsenin vetämistä tutkimuksista on saatu myös uusia käytäntöjä Taysiin.
–Olemme luoneet mallin, jolla voidaan tunnistaa hauraat iäkkäät potilaat. Vakiokysymysten avulla selvitetään, mikä on potilaan fyysinen kunto, Jämsen kertoo.
–Haurailla vanhuksilla elimistön resurssikapasiteetti on alhainen. He pärjäävät juuri ja juuri, mutta lääketieteelliset toimenpiteet ja erityisesti komplikaatiot voivat romahduttaa fyysisen kunnon.

Tunnistamalla riskipotilaat ongelmiin voidaan varautua ennakolta. Toinen käytännön sovellus ovat yksinkertaiset kysymykset, joilla voidaan selvittää iäkkäiden potilaiden sekavuustilaa tai muistia. Taustalla on tieto, jonka koostettiin pari vuotta sitten kiertämällä kaikkien osastojen yli 70-vuotiaat potilaat. Heiltä etsittiin merkkejä muistihäiriöistä, sekavuudesta ja vajaaravitsemuksesta, jotka ovat aikaisemmin jääneet monesti huomaamatta.
–On hienoa huomata, että malli on käytössä päivittäin. Potilaita esimerkiksi pyydetään luettelemaan kuukaudet tai viikonpäivät takaperin sekavuustilan tunnistamiseksi.

Anna-Mari Martikainen