Henkilötietojen käsittely Suuntimassa

Rekisterin nimi

Suuntima

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 2000, 33521 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Sari Mäkinen, vastuualuejohtaja
Yhtymähallinto/perusterveydenhuollon yksikkö

Rekisterin yhteyshenkilö

Leena Kuusisto, koordinointipäällikkö
Puhelin: 050 537 6217
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Annukka Ruokolainen, koordinointipäällikkö
Puhelin: 044 472 9019
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lakisääteinen hoito- ja palveluketjutyö(Terveydenhuoltolaki 1326/2010 35 §). Suuntimaa käytetään hoidon/palveluiden järjestelyjen ja omahoidon tuen suunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan henkilötiedoista etu- ja sukunimi, syntymäaika ja sukupuoli sekä asiakkaan kotikunta ja maakunta, asiakasryhmä ja itsearviointivalinnat. Rekisteriin tallennetaan ammattilaisen yksilöintiedoista etu- ja sukunimi sekä organisaatio.

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palautetta kerätään sähköisellä palautejärjestelmällä ja paperisilla palautelomakkeilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Suuntiman tulos kirjataan asiakas-/potilaskertomukseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään 12 vuotta asiakirjan laatimisesta Suuntima-järjestelmässä.

Paperiaineistoa ei kerry.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -­järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa vastuualuejohtaja, perusterveydenhuollon yksikkö.

Tarkastusoikeus

Mikäli asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.