Henkilötietojen käsittely asiakaspalautejärjestelmässä

Rekisterin nimi

Asiakaspalautteet

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 2000, 33521 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja Päivi Järvinen
Palvelukeskus, henkilöstö­- ja asiakaspalvelut

Rekisterin yhteyshenkilö

Niina Isotalo, palveluesimies
Puhelin: 050 575 5890
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Sari Anttila, suunnittelija
Puhelin: 044 472 9445
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmällä kerätyn tiedon liittäminen asiakkaaseen, joka on antanut saamastaan palvelusta palautetta. Kerätyt henkilötiedot mahdollistavat asiakkaan antamaan asiakaspalautteeseen vastaamisen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Asiakkaan antama palaute, joka voi sisältää yksilöityjä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan antamat yhteystiedot. Tietojen saanti rajattua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palautetta kerätään sähköisellä palautejärjestelmällä ja paperisilla palautelomakkeilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään 5 vuotta palautteen jättämisestä palautejärjestelmä Analysticassa, palveluntarjoajan pilvipalvelussa Suomessa.

Paperiaineisto säilytetään 2 viikkoa asiakaspalvelukeskuksessa.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja ­järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin yhteyshenkilö.

Tarkastusoikeus

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.