Henkilötietojen käsittely päivystysapu 116117 -palvelussa

Rekisterin nimi

Päivystysapu 116117 -palvelu

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 2000, 33521 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Jutta Delany, vt. vastuualuejohtaja
Toimialue 7, päivystyksen vastuualue

Rekisterin yhteyshenkilö

Karita Jäppinen, osastonhoitaja 
Puhelin: 03 311 611 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Mari Heikkinen, apulaisosastonhoitaja
Puhelin: 03 311 611 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan hoidon tarpeen arviointi sekä neuvonta ja ohjaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden piiriin. Palvelun puhelut tallennetaan palvelutapahtumien todentamiseksi, laadun varmistamiseksi sekä koulutustarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Järjestelmä tallentaa soittajan puhelinnumeron, puhelun ajankohdan ja keston sekä puhelutallenteen. Puhelutallenteet voivat sisältää asiakkaan yksilöintitiedoista nimen, henkilötunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä tietoja terveydestä ja palveluntarpeesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti soittajalta itseltään. Tarvittaessa soittajan tietoja haetaan myös potilastietojärjestelmästä. Puhelinnumero sekä puhelun ajankohta ja kesto saadaan teletiedoista.

Puhelun tallentamisesta informoidaan soittajaa puhelun alussa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Puhelutallenteita säilytetään 12 kuukautta ja muita tietoja 14 kuukautta puhelusta. Tiedot tallennetaan puhelinpalveluun toimittajan datakeskuksiin, jotka sijaitsevat Suomessa. 

Paperiaineistoa ei kerry.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, päivystyksen vastuualuejohtaja.

Tarkastusoikeus

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Poistopyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi tietoja halutaan poistaa. Päätöksen tietojen poistamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.