Kameravalvonnan henkilörekisteri

Rekisterin nimi

Tampereen yliopistollisen sairaalan kameravalvonnan henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 2000, 33521 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Kiinteistöjohtaja
Palvelukeskus/Toimitilat

Rekisterin yhteyshenkilö

Esa Särkimäki, sairaalainsinööri
Puhelin: 03 311 611 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Monivalvomo
Puhelin: 03 311 65700
Sähköposti: monivalvomonhenkilokunta@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkisen vallan käyttö ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen mm. seuraavien säädösten perusteella:

  • EU tietosuoja-asetus (2016/679)
  • Tietosuojalaki (1050/2018)
  • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
  • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
  • Työturvallisuuslaki (738/2002)
  • Rikoslaki (531/2000)

Tallentavaa kameravalvontajärjestelmää käytetään sairaaloiden omaisuuden suojaamiseen, rikosten ennaltaehkäisyyn sekä rikosten tai väärinkäytösten selvittämiseen. Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on myös suojata henkilökunnan työrauhaa sekä lisätä potilas-, lääke- ja työturvallisuutta.

Näitä käyttötarkoituksia varten käsittelemme kuva-aineistoa henkilöistä, jotka ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kameravalvotuilla alueilla (sairaaloiden tilat ja ulkoalueet). Toimenpide- ja tutkimustiloja, potilas- ja asiakashuoneita, wc- ja sosiaalitiloja ei kuvata. Kuva-alueelta peitetään mustalla yksityisyydensuojan tai potilastietosuojassa olevat alueet.

Henkilökunnan tiloissa tapahtuvaan kameravalvontaan on saatu siellä pysyväisluontoisesti työskentelevien henkilöiden suostumus yhteistoimintamenettelyssä.

Kameravalvonnasta informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Alueella tallentava kameravalvonta” -kylteillä tai -tarroilla. Kylteissä ja tarroissa ilmoitetaan valvontaa suorittavan yksikön nimi.

Kameravalvontatallenteita käsittelevät myös ulkopuoliset palveluntarjoajat, jotka käsittelevät henkilötietoja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lukuun. Tällaisissa tapauksissa tietosuojaan liittyvät vaatimukset on varmistettu yhteistyökumppanien kanssa kirjallisin sopimuksin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  • Lakisääteinen velvoite
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto sekä tallennusaika ja -paikka.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään sairaaloiden ulko- ja sisätiloihin sijoitetuilla kameroilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kameravalvonnan henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa esimiehille, ulkopuolisille yhteyshenkilöille, asiakkaille ja/tai viranomaisille (esimerkiksi poliisi) lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään kameravalvontatallentimilla 5-30 vuorokautta.

Poliisille luovutettavia tallenteita säilytään suojatulla verkkolevyllä niin kauan, kun ne ovat käsittelytarkoituksen kannalta välttämättömiä, säilytysaika on enintään 2 vuotta.

Paperiaineistoa ei kerry.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on huomioinut lainsäädännön edellyttämät tekniset ja hallinnolliset suojakeinot henkilötietojen suojaamiseksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta.

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojen käyttö tapahtuu rajatuin käyttöoikeuksin työasemilta, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisin tunnuksin. Kameravalvontatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Tietojen käsittelystä jää merkinnät järjestelmälokiin.

Jokainen henkilötietoja käsittelevä sitoutuu noudattamaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä, toimintatapoja ja henkilötietojen käsittelyohjeita allekirjoittamalla tietoturvasitoumuksen. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia, ja salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Henkilöstöä perehdytetään ja koulutetaan henkilötietojen käsittelyyn säännöllisesti järjestettävissä tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksissa.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa turvallisuuspäällikkö yhteistyössä rekisterin yhteyshenkilön kanssa.

Tarkastusoikeus

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy Rekisteröidyn oikeudet -sivulta.