Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteri

Rekisterin nimi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 2000, 33521 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin vastuuhenkilö

Johtajaylilääkäri
Yhtymähallinto/yleishallinto

Rekisterin yhteyshenkilö

Potilaskertomuskeskus
Puhelin: 03 311 66410
Sähköposti: potilaskertomuskeskus@pshp.fi

Tietosuojavastaava

Puhelin: 03 311 69090
Sähköposti: tietosuojavastaava@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään

 • potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • sairaanhoitopiirin toiminnan tilastointiin ja seurantaan
 • sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
 • potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan
 • tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Arkistolaki 831/1994
 • Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
 • Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
 • Mielenterveyslaki 1116/1990
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009
 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Potilasrekisteri koostuu potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät muun muassa:

 • potilaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • potilaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa
 • alaikäisen potilaan huoltajan tietoja
 • potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja
 • potilasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan, lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, muilta hoitolaitoksilta, viranomaisilta sekä Digi- ja väestötietovirastolta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja luovutetaan

 • hoitoon liittyen muille terveydenhuollon toimintayksiköille lainsäädäntöön tai suostumukseen perustuen
 • lainsäädännön perusteella valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus­-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin sekä viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja -laitoksille
 • laskutukseen liittyen tarvittaessa potilaan kotikunnan viranomaisille tai maksuhäiriöiden yhteydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville
 • tieteelliseen tutkimukseen tietoluvan perusteella
 • potilaalle itselleen

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojärjestelmien ja/tai lääkintälaitteiden huoltoyhteydet voivat ulottua Euroopan unioinin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huoltoyhteydet ovat erittäin rajoitettuja, ja sallittuja vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot ja paperiaineisto säilytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin arkistonmuodostussuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö.

Tarkastusoikeus

Mikäli haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on potilasrekisteriin tallennettu, tee kirjallinen tarkastuspyyntö ja lähetä se Potilaskertomuskeskukseen. Pyrimme toimittamaan tiedot kuukauden kuluessa.

Tiedon korjaaminen

Jos haluat poistaa, muuttaa tai täydentää potilasrekisteriin tallennettuja tietojasi, tee kirjallinen oikaisupyyntö ja lähetä se Potilaskertomuskeskukseen. Oikaisupyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja haluat korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy Rekisteröidyn oikeudet -sivulta