Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteri

Rekisterin nimi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 2000, 33521 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin yhteyshenkilö

Tampereen yliopistollinen sairaala
Potilaskertomuskeskus
PL 2000, 33521 Tampere
puhelin 03 311 66410
sähköposti potilaskertomuskeskus@pshp.fi

Tietosuojavastaava

Puhelin 03 311 69090
sähköposti tietosuojavastaava@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään

 • potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • sairaanhoitopiirin toiminnan tilastointiin ja seurantaan
 • sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
 • potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan
 • tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat
 • Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734
 • Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298
 • Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159
 • Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116
 • Arkistolaki 23.9.1994/831
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559

Henkilötietoryhmät

Potilasrekisteri koostuu potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät muun muassa:

 • potilaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • potilaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa
 • alaikäisen potilaan huoltajan tietoja
 • potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja
 • potilasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan, lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, muilta hoitolaitoksilta, viranomaisilta sekä väestörekisterikeskukselta.

Profilointi tai automaattinen päätöksenteko

Potilastietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja luovutetaan

 • hoitoon liittyen muille terveydenhuollon toimintayksiköille lainsäädäntöön tai suostumukseen perustuen
 • lainsäädännön perusteella valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus­-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin, viranomaisille ja vakuutusyhtiöille ja -laitoksille
 • laskutukseen liittyen tarvittaessa potilaan kotikunnan viranomaisille tai maksuhäiriöiden yhteydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville
 • tieteelliseen tutkimukseen tutkimusluvan perusteella
 • potilaalle itselleen

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojärjestelmien ja/tai lääkintälaitteiden huoltoyhteydet voivat ulottua EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Huoltoyhteydet ovat erittäin rajoitettuja, ja sallittuja vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille.

Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen

Potilasasiakirjat ja -tiedot säilytetään ja hävitetään sairaanhoitopiirin arkistonmuodostussuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti.