Tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteri

Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvontajärjestelmä

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tampereen yliopistollinen sairaala
PL 2000, 33521 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin vastuuhenkilö

Kiinteistöohtaja
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin yhteyshenkilö

Monivalvomo
Tampereen yliopistollinen sairaala
Kuntokatu 2, 33520 Tampere
puhelin 03 311 65700
sähköposti monivalvomonhenkilokunta@pshp.fi

Tietosuojavastaava

Puhelinvaihde 03 311 611
sähköposti tietosuojavastaava@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on suojata sairaalan omaisuutta, ennaltaehkäistä rikosten kohteeksi joutumista ja auttaa rikosten tai väärinkäytösten selvittämisessä.

Tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä on tarkoitus myös suojata henkilökunnan työrauhaa, lisätä potilas-, lääke- ja työturvallisuutta. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan sairaalan tiloissa tai ulko-alueilla henkilöistä valvontakameroiden kuvat.

Toimenpide- ja tutkimustiloja, potilas- ja asukashuoneita ja sosiaalitiloja ei kuvata. Taysin kameravalvontajärjestelmän pelisäännöissä esitetään tarkemmin tiloittain, missä

  • kuvaus ja tallennus on mahdollista,
  • kuvaus on mahdollista mutta tallennus ei, tai
  • kuvaus ei ole mahdollista.

Kuva-alueelta peitetään mustalla yksityisyydensuojan tai potilastietosuojassa olevat alueet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän yleinen etu rekisterinpitäjän omaisuuden sekä henkilökunnan ja asiakkaiden omaisuuden ja henkilöturvallisuuden valvomiseksi ja varmistamiseksi.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

  • EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6. artiklan 1 c-, d- ja e-kohdat
  • Tietosuojalaki (1050/2018)
  • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
  • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
  • Työturvallisuuslaki (738/2002)

Kameravalvonnasta informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Alueella tallentava kameravalvonta”-kylteillä tai tarroilla. Kylteissä ja tarroissa ilmoitetaan valvontaa suorittavan yksikön nimi.

Henkilötietoryhmät

Valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika ja -paikka.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kuvaustiedosto kerätään sairaalan ulko- ja sisätiloihin sijoitetuilla kameroilla.

Profilointi tai automaattinen päätöksenteko

Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn ulkoistus sopimuksella

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluville konserniyhtiöille ja/tai ulkopuoliselle palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lukuun esimerkiksi tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin tai sovellustukipalveluihin liittyen. Tällaisissa tapauksissa tietosuojaan liittyvät vaatimukset on varmistettu yhteistyökumppanien kanssa kirjallisin sopimuksin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kameravalvontatallenteiden tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille, tämän lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Tietojen suojaus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on huomioinut lainsäädännön edellyttämät tekniset ja hallinnolliset suojakeinot henkilötietojen suojaamiseksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojen käyttö tapahtuu rajatuin käyttöoikeuksin työasemilta, joihin on kirjauduttu henkilökohtaisin tunnuksin. Kameravalvontatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Tietojen käsittely on valvottua.

Jokainen henkilötietoja käsittelevä sitoutuu noudattamaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä, toimintatapoja ja henkilötietojen käsittelyohjeita allekirjoittamalla tietoturvasitoumuksen. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia, ja salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Henkilöstöä perehdytetään ja koulutetaan henkilötietojen käsittelyyn säännöllisesti järjestettävissä tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksissa.

Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen

Rekisterin tietoja säilytetään vähintään 7 ja enintään 30 vuorokautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy Rekisteröidyn oikeudet -sivulta. Lisätietoja oikeuksista saa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamosta.