Julkaistu 11.2.2020

Ennakkotietoja vuoden 2019 tilinpäätöksestä

Vuoden 2019 tilinpäätöksen alustavien tietojen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa noin 2,65 miljoonaa euroa. Talousarviossa tavoite oli 0,16 miljoonan euron ylijäämä. Tilikauden ylijäämä ylittää taseessa olevat edellisten tilikausien kertyneet alijäämät, joita on 2,34 miljoonaa euroa.

Jäsenkuntamyynnit ylittivät talousarvion kahdeksan miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 679,6 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli yhteensä 10,5 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia. Hinnat olivat kokonaisuudessaan edellisvuotta alemmalla tasolla, koska kesken vuotta 2018 tehdyt hinnan alennukset olivat voimassa koko vuoden.

Toisaalta yksi sairaala -malli vaikutti Hatanpään hintatasoon nostavasti. Sitä kompensoitiin kesken vuotta tehdyillä 3,2 miljoonan euron hyvityksillä ja lisäksi alentamalla Taysin hintoja muun muassa suu- ja korvasairauksissa, naistentaudeilla, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja Tays Sastamalassa sekä korjaamalla kirjauskäytäntöjä muun muassa reumataudeilla.

Erityisvelvoitemaksutuotot olivat 8,5 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa johtuen uudesta toiminnasta, jossa perusterveydenhuollon apuvälineitä siirrettiin sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen.

Ulkokuntamyynti kasvussa

Ulkokuntamyynti kasvoi merkittävästi: 11,6 miljoonaa euroa eli 10,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Se oli viime vuonna yhteensä 121,2 miljoonaa euroa. Tästä vapaan hoitopaikan valinnan potilaita oli noin 31 miljoonan euron edestä ja valinnanvapauden myötä tulleet tulot kasvoivat noin 24 prosenttia.

Toiminnan määrän kautta vuotta tarkasteltaessa koko konsernin kokonaiskysyntä kasvoi 1,3 prosenttia ja ulkoisten lähetteiden määrä 3,4 prosenttia. Erikoissairaanhoidossa hoidettujen eri potilaiden määrä kasvoi 4,4 prosenttia, avohoitokäynnit kasvoivat kuusi prosenttia, leikkaustoimenpiteet 2,5 prosenttia ja hoitojaksot vähenivät 2,1 prosenttia. DRG-pistetuotoksella mitattuna hoidon kokonaismäärä kasvoi 1,7 prosenttia.

Asiakasmaksutuotot kasvoivat 2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen ja olivat yhteensä 33,9 miljoonaa euroa ja 4,3 prosenttia verrattuna hoitojen kuntamaksuosuuksiin.

Kaikkiaan sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat 915,2 miljoonaa euroa, joka on 29,3 miljoonaa euroa (3,3 prosenttia) enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kulukehitys maltillinen

Toimintakulujen toteuma oli yhteensä 884,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia. Kuntaliiton julkaisemien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat vuonna 2019 yhteensä 3,9 prosenttia, joten sairaanhoitopiirin toimintakulujen kasvun voi katsoa olleen varsin maltillinen, etenkin kun toiminnan määrä ja hoidettujen potilaiden määrä kasvoi samaan aikaan.

Merkittävin kuluerä eli henkilöstökulut olivat yhteensä 411,7 miljoonaa euroa ja ylittivät talousarvion 10,8 miljoonalla eurolla (2,7 prosenttia) ja kasvoivat edellisestä vuodesta 8,7 miljoonalla eurolla (2,6 prosenttia). Merkittävin tekijä kasvussa oli 1.1.2019 voimaan tullut 1,2 prosentin järjestelyvaraerä, 1.4.2019 tullut yhden prosentin yleiskorotus, sekä muun muassa lomarahojen kiky-leikkauksen loppumisesta johtuva lomapalkkavelan 4,7 miljoonan euron kasvu. Yksittäisistä henkilöstöryhmistä hoitajien palkat ylittyivät 6,1 miljoonaa euroa talousarvioon nähden ja tutkimushenkilöstön palkat 1,2 miljoonaa euroa. Muiden henkilöstöryhmien palkat pysyivät talousarviossa tai alittivat ne.

Ulkopuolisten palveluiden ostot olivat yhteensä 322,2 miljoonaa euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 6,9 miljoonaa euroa. Merkittävin muutos oli muualla tuotetuissa erikoissairaanhoidon palveluissa, joiden yhteismäärä oli 155 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen 10,3 miljoonaa euroa. ICT-palveluiden ostot kasvoivat edelliseen vuoteen 5,1 miljoonaa euroa (13,8 prosenttia). Toimisto-, pankki ja asiantuntijapalvelut kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa talouden ja HR-palveluiden osittaisesta siirtämisestä Monetra Oy:lle. Ravintopalveluiden ostot kasvoivat 8,5 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa ruokapalveluiden siirtämisestä Voimia Oy:lle.

Potilasvahinkovastuulla kertaluonteinen vaikutus

Ulkoisten palveluostojen sisällä potilasvahinkovastuu pieneni 8,5 miljoonaa euroa, koska vammaispalvelulain muutoksen myötä tuleva tuettu asuminen jäi pois sairaanhoitopiirin vastuista. Talousarvioon nähden alitusta oli noin 13 miljoonaa euroa, koska varauksen oli odotettu kasvavan edelliseen vuoteen nähden pitkän aikavälin normaalimäärän eli noin 4,5 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden toteumaan nähden potilasvahinkovastuun kokonaismäärä oli 17,7 miljoonaa euroa pienempi. Tämä yksittäinen erittäin suuri erä käytännössä pelasti sairaanhoitopiirin vuoden 2019 talouden plussalle.

Materiaaliostot olivat yhteensä 127,4 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion yhteensä 5,9 miljoonaa euroa (4,9 prosenttia) ja kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 4,5 miljoonaa euroa (3,6 prosenttia). Materiaaliostoista lääkkeiden osuus oli 55,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen nähden 2,0 miljoonaa euroa (3,7 prosenttia).

Rahoitustuotot (4,8 miljoonaa euroa) ja rahoituskulut (6,3 miljoonaa euroa) toteutuivat talousarvion mukaisina. Poistojen määrä oli 26,8 milj. euroa ja ne pienenivät edelliseen vuoteen nähden 3,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden poistoja nosti M-rakennuksesta tehty 3,8 miljoonaa euron kertapoisto.